درخواست اتصال شما ثبت گردید

ممنون از اینکه با ما تماس گرفتید. درخواست اتصال شما ثبت گردید.
از این پس می‌توانید در هر یک از ساعات اعلام شده در اتصال با شبکه شعور کیهانی قرار گیرید. با سپاس و طلب خیر