ویدیوها

Cosmointel

معرفی سایت کازمواینتل و علم جدید Sciencefact

معرفی کازمواینتل - کنفرانس آریزونا ۲۰۲۲

ویدئوی آموزشی 1: معرفی سایت کازمواینتل

ویدئوی آموزشی 2 - چگونگی درخواست اتصال در فرادرمانگاه

T-Consciousness Cosmology Documentary

1- مستند کیهان وارونه - اولین قسمت از مستندهای کیهان شناسی شعوری

2- مستند سیاهچاله کیهانی - دومین قسمت از مستندهای کیهان شناسی شعوری

3- مستند پوسته کیهان - سومین قسمت از مستندهای کیهان شناسی شعوری

4- ماده تاریک، انرژی تاریک و ویسکوزیته فضا - چهارمین قسمت از مستندهای کیهان شناسی شعوری

5- مستند فضا و گرانش زمان - براساس تئوری محمدعلی طاهری (بخش اول)

5- مستند فضا و گرانش زمان - براساس تئوری محمدعلی طاهری (بخش دوم)

TSC 2020 Presentations

1- Evaluation of Depression, Anxiety & Headache in Migraine Patients Under Consciousness Fields

2- TSC 2020 - Effects of Faradarmani Consciousness Field on Triticum Aestivum under Salinity Stress

3- TSC 2020- Several Physical Systems Comply with Mohammad Ali Taheri's Theory of Mono-form Universe

4- TSC 2020 - Influence of the Consciousness Field on the Cement Properties and Behavior

5- TSC 2020 - Studying Practical Function of Creativity to Improve Learning Quality Using Spiritual Intelligence

6- TSC 2020 - Effect of Consciousness Fields on Meaning of Life, Personality & God Perception

7- TSC 2020 - Investigation of the Effectiveness of Consciousness Field on Women's Anxiety Reduction

8- TSC 2020 - Investigation of the Brain Electromagnetic Behavior during Faradarmani Connection

9- TSC 2020 - The Effect of Faradarmani Consciousness Field on the Survival of Breast Cancer cells

TSC 2022 Presentations

01- معرفی کیهانشناسی شعوری

02- معرفی «کالبد ذهنی» در ماده براساس شواهد تجربی آزمایشگاهی

03- رفتار مغز و پارامترهای تغییرپذیری ضربان قلب در میدان شعوری فرادرمانی

04- مطالعه اثر میدان شعوری فرادرمانی بر بیماری آلزایمر

05- اثر فرادرمانی بر رشد جمعیت باکتریایی و مقاومت به آنتی بیوتیک باکتری

06- بررسی تاثیر میدان شعوری بر سیستم های زیستی و زیست تقلید

07- مطالعه اثرات میدان های شعوری بر زنده مانی و رفتار رده های سلول سرطانی

08- SARS-CoV-2اثرات میدان های شعوری بر

09- بررسی تغییرات ساختار و رفتار مواد تحت تاثیر میدان های شعوری

10- مطالعه اثر میدان شعوری فرادرمانی بر ویروس های مختلف

11- بررسی اثربخشی میدان های شعوری بر اختلال شخصیت مرزی

12- مقایسه تعاریف هوش در روانشناسی و سایمنتولوژی

13- وحدت وجود کلمه