نویسندگان محمدعلی طاهری، فیروز پایروند، فرزاد احمدخانلو ، فرید سمسارها
تاریخ انتشار 02 دسامبر 2021
مجله *
جلد **
صفحات ***
ناشر کازمواینتل

چکیده:

استفاده از میدان های شعوری معرفی شده توسط محمدعلی طاهری در حوزه های مختلف علوم پزشکی، علوم پایه زیستی، شیمی و فیزیک چندین سال است موردنظر محققان علاقمند و آشنا با تئوری آن بوده است. هدف مطالعه پیش رو، بررسی مکانیسم اثرگذاری میدان های شعوری بر خواص/رفتار ماده با استفاده از نتایج آزمایشات تجربی مطالعات پیشین مرتبط نویسندگان آن بوده است. به این منظور در این مطالعه، ضمن مطرح شدن سوال کلیدی " خواص/رفتار مواد تحت تاثیر میدان شعوری چرا و چگونه تغییر یافته است؟" و بررسی چند پاسخ محتمل و بررسی شواهد آزمایشگاهی موجود از قبیل اینکه میدان شعوری منتهی به کاهش یا افزایش سطح انرژی ماده و یا تغییر در ساختار ماده نشده است، تئوری جدید و بدیعی، مبتنی بر نتایج تجربی و در چارچوب کلی تئوری میدان های شعوری، مطرح می شود: بروز خواص/رفتار متفاوت ماده در مواجهه با میدان های شعوری، حاکی از آنست که ماده، علاوه بر کالبد فیزیکی (محتوای ماده و انرژی تشکیل دهنده اش)، ضرورتا نیازمند کالبدی ذهنی است. طبق این تئوری،کالبد ذهنی ماده، شامل اطلاعات (مربوط به تک تک اجزاء تشکیل دهنده سیستم، فرایند شکل گیری و تمامی حالات تعادلی و غیرتعادلی آن) و حالات ذهنی است که طی فرایند شکل گیری ماده و رسیدن آن به وضعیت موجودش (حالت تعادلی‌اش)، بوجود آمده است. کارکرد کالبد ذهن ماده، نگهداری موارد ذکر شده (اطلاعات و ....)، تعامل با میدان شعوری، پذیرش حالات ذهنی جدید و همچنین صدور رفتار متناسب با حالت ذهنی جدید است. در جمع بندی این مطالعه می توان گفت، بر اساس این تئوری که کاملا مبتنی بر نتایج تجربی تکرارپذیر آزمایشگاهی است، اثرگذاری میدان شعوری، از منظر میدان شعوری، معادل اعمال یکی از حالات ذهنی در مختصات ذهن ماده است و از منظر ماده، معادل بروز رفتاری منطبق بر طبیعت تجربه شده آنست؛ بعلاوه این فرایند، بدون نیاز به دادن یا گرفتن انرژی و یا تغییر در ساختار و چیدمان ماده صورت می‌پذیرد.

کلمات کلیدی: ذهن ماده، رفتار ماده، کالبد ذهنی، محمدعلی طاهری، میدان های شعوری

لینک: ***