بررسی چگونگی تاثیرپذیری خواص/رفتار مواد از میدان های شعوری: تئوری وجود "کالبد ذهنی در ماده"، مبتنی بر نتایج تجربی آزمایشگاهی

نویسندگان محمدعلی طاهری، فیروز پایروند، فرزاد احمدخانلو ، فرید سمسارها
تاریخ انتشار Apr 17, 2022
مجله ژورنال علمی کازمواینتل
جلد cover_issue_5_en_US سری۱ شماره ۴
صفحات ازصفحه ۴۰ تا ۵۱
ناشر کازمواینتل

چکیده:

هدف مطالعه پیش رو، بررسی مکانیسم اثرگذاری میدانهای شعوری طاهری (ط) بر خواص/ رفتار ماده با استفاده از نتایج آزمایشات تجربی مطالعات پیشین مرتبط نویسندگان آن بوده است. با مرور شواهد بدست آمده از آزمایشهای اخیر به نظریه جدید از میدانهای شعوری (ط) میرسیم. مشاهده خواص و رفتار متفاوت مواد در حضور این میدانها پیشنهاد میکند، ماده علاوه بر کالبد فیزیکی (ماده و انرژی تشکیل دهنده آن)، ضرورتا به یک کالبد ذهنی نیاز دارد. طبق این تئوری، کالبد ذهنی ماده، شامل اطلاعات (مربوط به تک تک اجزاء تشکیل دهنده سیستم، فرایند شکل گیری و تمامی حالات تعادلی و غیرتعادلی آن) و حالات ذهنی است که طی فرایند شکل گیری ماده و رسیدن آن به وضعیت موجودش (حالت تعادلی اش)، بوجود آمده است. کارکرد کالبد ذهن ماده، نگهداری موارد ذکر شده (اطلاعات و ....)، تعامل با میدان شعوری(ط)، پذیرش حالات ذهنی جدید و همچنین صدور رفتار متناسب با حالت ذهنی جدید است. با توجه به این نظریه که کاملا بر اساس نتایج آزمایشگاهی تجربی تکرارپذیر است، اثرات میدانهای شعوری (ط) را میتوان از دو جنبه متمایز مشاهده کرد: میدانهای شعوری (ط) و ماده. در جمع بندی این مطالعه میتوان گفت اثرگذاری میدان شعوری (ط)، از منظر میدان شعوری (ط)، معادل اعمال یکی از حالات ذهنی در مختصات ذهن ماده است و از منظر ماده، معادل بروز رفتاری منطبق بر طبیعت تجربه شده آنست. بعلاوه، این مطالعه توضیح میدهد که چرا و چگونه ویژگیها و رفتار مواد، تحت تاثیر میدانهای شعوری (ط) تغییر کرده است در حالیکه این میدانها منجر به کاهش یا افزایش سطح انرژی ماده یا تغییر ساختار ماده نشده اند.

کلمات کلیدی: ذهن ماده, رفتار ماده, کالبد ذهنی, میدان های شعوری طاهری

 

ارجاع به مقالها  طاهری م. ع. ., پایروند ف., احمدخانلو ف. ., & سمسارها ف. . (2022). بررسی چگونگی تاثیرپذیری خواص/رفتار مواد از میدان های شعوری طاهری: تئوری وجود "کالبد ذهنی در ماده"، مبتنی بر نتایج تجربی آزمایشگاهی. ژورنال علمی کازمواینتل1(4), 40–51. Retrieved from https://journalofcosmointel.com/index.php/journalofcosmointel/article/view/32