کنگره شعور دانشگاه آریزونا ۲۰۲۴

TSC2024-Confrence-

گزارش کنگره شعور دانشگاه آریزونا ۲۰۲۴

 

APRIL 22 – 27, 2024 | TUCSON, ARIZONA

کنگره علم شعور (TSC)که توسط مرکز مطالعات شعور در دانشگاه آریزونا برگزار و میزبانی می‌شود، به عنوان بزرگترین، پیشروترین و پایدارترین مجمع جهانی است که به بررسی مطالعات بنیادین درباره شعور، مغز، واقعیت و وجود می‌پردازد. این کنفرانس به عنوان یک پلتفرم بین‌ رشته‌ای با تأکید بر روش‌های دقیق در بررسی شعور و نقش آن در جهان عمل می‌کند. کنفرانس علم شعور (TSC) متخصصانی را از زمینه‌های مختلف از جمله علوم اعصاب، فلسفه، روانشناسی، علوم شناختی، زیست‌شناسی، فیزیک کوانتوم، کیهان‌شناسی، مدیتیشن، حالات روانی، هوش مصنوعی، هوشمندی ماشینی، ماهیت واقعیت، فرهنگ و پدیدارشناسی تجربی را گرد هم می‌آورد. امسال در کنگره علم شعور 2024، موسسه تحقیقاتی کازمواینتل با ۲۱ چکیده تأیید شده، شامل سه ارائه شفاهی و هیجده پوستر دیجیتالی در کنفرانس شرکت کرد که گزارش آن‌ها به شرح زیر میباشد.

 1. شعور(ط) و کیهان: از هیچ تا هیچ (VIDEO)
 2. شواهد آزمایشگاهی از انرژی تاریک زیستی و انتقال اطلاعات بر اساس تئوری طاهری (VIDEO)
 3. اثر میدان های شعوری(ط) بر پدیده ترمولومینسانس (VIDEO)
 4. اثر میدان‌های شعوری(ط) بر پیشروی چرخه سلولی و تولید ATP رده‌های سلولی Raji و HEK-293 تحت شرایط میکروگراویتی و گرانش زمین (POSTER)  (VIDEO)
 5. بررسی جذب فرابنفش- مرئی و رفرکتومتری آب خالص تحت تاثیر میدان‌هاش شعوری(ط) (POSTER)
 6. اثر میدان‌های شعوری(ط) بر بلوغ In vitro اووسیت‌های موش، پتانسیل غشای میتوکندری و رشد جنین با استفاده از IVF (POSTER) (VIDEO)
 7. اثر میدان شعوری فرادرمانی بر بذر گندم تحت شرایط گرانش تغییر یافته (POSTER) (VIDEO)
 8. اثر میدان‌های شعوری(ط) بر رشد و تولید ATP اشرشیاکولای BL21 تحت شرایط میکروگراویتی و گرانش زمین (POSTER) (VIDEO)
 9. بررسی اثر میدان‌هاش شعوری(ط) بر رشد و فعالیت متابولیک اشرشیاکولای با استفاده از سیستم مانیتور فعالیت تنفسی (RAMOS) (POSTER) (VIDEO)
 10. اثر میدان‌های شعوری(ط) بر جذب فلز سنگین توسط ساکارومایسس سرویزیه تحت گرانش متغیر (POSTER) (VIDEO)
 11. بررسی اثرات میدان‌ شعوری ۱(فرادرمانی) بر ویژگی‌های مغناطیسی آهن خالص در شرایط میکروگراویتی (POSTER) (VIDEO)
 12. اثر ساختار متفاوت دوزیمترهای TLD و اعلام کننده‌های مختلف میدان‌های شعوری(ط) بر اثرگذاری این ‌میدان‌ها بر پدیده ترمولومینسانس (POSTER) (VIDEO)
 13. اثر سودوموناس آئروژینوزا بر خوردگی فولاد کربن C1018 تحت تاثیر میدان‌های شعوری(ط) (POSTER) (VIDEO)
 14. بررسی مقایسه ای اثر میدان شعوری فرادرمانی بر مغز زنان و مردان (POSTER) (VIDEO)
 15. شواهد آزمایشگاهی از وجود ذهن در گیاه: بررسی اثر میدان شعوری فرادرمانی بر فنوتایپینگ توت فرنگی (POSTER)
 16. بررسی اثر میدان شعوری(ط) ۲ بر دما، pH و هدایت الکتریکی آب خالص و نرمالین سالین (POSTER) (VIDEO)
 17. بررسی اثر میدان شعوری فرادرمانی بر ایزوله‌های مقاوم به درمان مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به روش فنوتیپی و ژنوتیپی (POSTER) (VIDEO)
 18. بررسی تأثیر میدان‌های شعوری(ط) بر نقشه‌برداری مغز با استفاده از الکتروآنسفالوگرافی کمی (QEEG) (POSTER) (VIDEO)
 19. اثر میدان‌های شعوری(ط) بر بقای آلوگرافت پوست در موش‌های صحرایی. (POSTER) (VIDEO)
 20. شعور(ط) و بینامتنیت، وحدت وجود کلمه (POSTER) (VIDEO)
 21. فراسوی فلسفه: نظریات طاهری در پاسخ به مناقشه ذهن و جسم. (POSTER) (VIDEO)


  ACCEPTED ABSTRACTS BY CATEGORY:

  Report Accepted Abstracts 2.0 Neuroscience

  Report Accepted Abstracts 4.0 Physical and Biological Sciences_2 (4)

  Report Accepted Abstracts 6.0 Culture-Humanitie