کنگره علمی کانشسنس آریزونا، ۲۰۲۲

پژوهشگران ساینسفکت در ۲۰۲۱ ­-۲۰۲۲ با ۵۵ پژوهش در موضوعات و رشته های متنوع در رابطه با بررسی اثربخشی میدان های شعوری در کنفرانس علم کانشسنس دانشگاه آریزونا امریکا، مورخ ۱۸-۲۲ اپریل ۲۰۲۲، شرکت کرده اند. ارائه ها در کنفرانس این سال با پشتیبانی ۵۵ پژوهش گوناگون در ۱۳دسته بندی، از جمله کیهان شناسی شعوری، ذهن ماده (فیزیک)، مغز، بیماری آلزایمر، سرطان، باکتری و قارچ، کووید-۱۹، ویروس ها، مقوله زیست تقلیدی، حوزه ی مواد، روانشناسی، هوش، ادبیات و هرمنوتیک ادغام یافته است. عنوان ۱۳ طبقه بندی ارائه ها و تعداد مقالات پشتیبان هر یک از آنها به قرار زیر است:

 1. کیهان شناسی شعوری ( بر اساس۴ مستند علمی)

 2. معرفی «کالبد ذهنی» در ماده بر اساس شواهد تجربی آزمایشگاهی (۵ مقاله)

 3. بررسی رفتار مغز انسان و پارامترهای تغییر پذیری ضربان قلب تحت تاثیر میدان شعوری فرادرمانی (۴ مقاله)

 4. مطالعات in vitro و in vivo اثر میدان شعوری فرادرمانی بر بیماری آلزایمر (۲ مقاله)

 5. اثر میدان شعوری فرادرمانی بر رشد جمعیت باکتریایی و مقاومت به آنتی بیوتیک باکتری ها (۵ مقاله)

 6. بررسی اثر میدان های شعوری بر آنزیم زیستی و زیست تقلیدی (۳ مقاله)

 7. اثرات میدان های شعوری بر زنده مانی و رفتار رده های سلول سرطانی: مطالعات in vitro، Ex vivo و In vivo ( ۹ مقاله)

 8. اثرات میدان های شعوری بر SARS-CoV-2 (۷ مقاله)

 9. بررسی تغییرات ساختار و رفتار مواد تحت تاثیر میدان های شعوری (۱۰مقاله)

 10. مطالعات in vitro و in vivo اثرات میدان شعوری فرادرمانی بر ویروس های مختلف ( ۲ مقاله)

 11. بررسی مقایسه ای اثربخشی میدان های شعوری و تئوری ذهن بر اختلال شخصیت مرزی ( ۲ مقاله)

 12. مقایسه تعاریف هوش در روانشناسی و سایمنتولوژی (۱مقاله)

 13. وحدت وجود کلمه (۱مقاله)

ارایه ها

01- معرفی کیهانشناسی شعوری

02- معرفی «کالبد ذهنی» در ماده براساس شواهد تجربی آزمایشگاهی

03- رفتار مغز و پارامترهای تغییرپذیری ضربان قلب در میدان شعوری فرادرمانی

04- مطالعه اثر میدان شعوری فرادرمانی بر بیماری آلزایمر

05- اثر فرادرمانی بر رشد جمعیت باکتریایی و مقاومت به آنتی بیوتیک باکتری

06- بررسی تاثیر میدان شعوری بر سیستم های زیستی و زیست تقلید

07- مطالعه اثرات میدان های شعوری بر زنده مانی و رفتار رده های سلول سرطانی

08- اثرات میدان های شعوری بر SARS-CoV-2

09- بررسی تغییرات ساختار و رفتار مواد تحت تاثیر میدان های شعوری

10- مطالعه اثر میدان شعوری فرادرمانی بر ویروس های مختلف

11- بررسی اثربخشی میدان های شعوری بر اختلال شخصیت مرزی

12- مقایسه تعاریف هوش در روانشناسی و سایمنتولوژی

13- وحدت وجود کلمه