آخرین خبر از کنگره علمی کانشسنس آریزونا، ۲۰۲۲

پژوهشگران ساینسفکت (موسسه تحقیقاتی کازمواینتل) در سال ۲۰۲۱ ¬-۲۰۲۲ در موضوعات و رشته های مختلف در رابطه با بررسی اثربخشی میدان های شعوری در کنفرانس علم کانشسنس دانشگاه آریزونا امریکا، مورخ ۱۸-۲۲ اپریل ۲۰۲۲، شرکت کرده اند.
ارائه ها در کنفرانس این سال با پشتیبانی ۵۵ پژوهش گوناگون در ۱۳ دسته بندی، از جمله کیهان شناسی شعوری، ذهن ماده (فیزیک)، مغز، بیماری آلزایمر، سرطان، باکتری و قارچ، کووید-۱۹، ویروس ها، مقوله زیست تقلیدی، حوزه ی مواد، روانشناسی، هوش، ادبیات و هرمنوتیک ادغام یافته است. عنوان ۱۳ طبقه بندی ارائه ها و تعداد مقالات پشتیبان هر یک از آنها به قرار زیر است که میتوانید در کانال یوتوب کنفرانس مطالعات آگاهی با آدرس ها و زمانبندی های مربوطه به شرح زیر مشاهده فرمایید:  (https://www.youtube.com/channel/UCoNDcpkKXg2UioJKxTZI-ZA/videos ):

 1. کیهان شناسی شعوری ( بر اساس۴ مستند علمی)

TSC2022 – Concurrent 9 – Space, time and consciousness 1 Video, Timeframe 55:00 (https://www.youtube.com/watch?v=blIsiYQHO7w&t=3314s)

 1. معرفی «کالبد ذهنی» در ماده بر اساس شواهد تجربی آزمایشگاهی (۵ مقاله)

TSC2022 – Concurrent 13 – Space, time and consciousness 2 Video, Timeframe 1:00:00 (https://www.youtube.com/watch?v=FfpczLvhwIs&t=3612s)

 1. بررسی رفتار مغز انسان و پارامترهای تغییر پذیری ضربان قلب تحت تاثیر میدان شعوری فرادرمانی (۴ مقاله)

TSC2022 – POSTERS 1 Video, timeframe 2:32:20 (https://www.youtube.com/watch?v=yrNKUQJ2grc&t=13416s)

 1. مطالعات in vitro و in vivo اثر میدان شعوری فرادرمانی بر بیماری آلزایمر (۲ مقاله)

TSC2022 – POSTERS 1 Video, timeframe 2:20:35 (https://www.youtube.com/watch?v=yrNKUQJ2grc&t=13416s)

 1. اثر میدان شعوری فرادرمانی بر رشد جمعیت باکتریایی و مقاومت به آنتی بیوتیک باکتری ها (۵ مقاله)

TSC2022 – POSTERS 2 Video, Timeframe 2:19:05 (https://www.youtube.com/watch?v=F1pZ0KsYa9k&t=10964s)

 1. بررسی اثر میدان های شعوری بر آنزیم زیستی و زیست تقلیدی (۳ مقاله)

TSC2022 – POSTERS 2 Video, Timeframe 3:02:12 (https://www.youtube.com/watch?v=F1pZ0KsYa9k&t=10964s)

 1. اثرات میدان های شعوری بر زنده مانی و رفتار رده های سلول سرطانی: مطالعات in vitro، Ex vivo و In vivo ( ۹ مقاله)

TSC2022 – POSTERS 2 Video, Timeframe 2:51:50 (https://www.youtube.com/watch?v=F1pZ0KsYa9k&t=10964s)

 1. اثرات میدان های شعوری بر SARS-CoV-2 (۷ مقاله)

TSC2022 – POSTERS 2 Video, Timeframe 1:42:03 (https://www.youtube.com/watch?v=F1pZ0KsYa9k&t=10964s)

 1. بررسی تغییرات ساختار و رفتار مواد تحت تاثیر میدان های شعوری (۱۰مقاله)

TSC2022 – POSTERS 2 Video, Timeframe 0:00:00 (https://www.youtube.com/watch?v=F1pZ0KsYa9k&t=10964s)

 1. مطالعات in vitro و in vivo اثرات میدان شعوری فرادرمانی بر ویروس های مختلف ( ۲ مقاله)

TSC2022 – POSTERS 2 Video, Timeframe 1:09:35 (https://www.youtube.com/watch?v=F1pZ0KsYa9k&t=10964s)

 1. بررسی مقایسه ای اثربخشی میدان های شعوری و تئوری ذهن بر اختلال شخصیت مرزی ( ۲ مقاله)

TSC2022 – POSTERS 1 Video, timeframe 2:51:07 (https://www.youtube.com/watch?v=yrNKUQJ2grc&t=13416s)

 1. مقایسه تعاریف هوش در روانشناسی و سایمنتولوژی (۱مقاله)

TSC2022 – POSTERS 1 Video, timeframe 3:02:110 (https://www.youtube.com/watch?v=yrNKUQJ2grc&t=13416s)

 1. وحدت وجود کلمه (۱مقاله)

TSC2022 – POSTERS 1 Video, timeframe 3:43:15 (https://www.youtube.com/watch?v=yrNKUQJ2grc&t=13416s)