تأثیر میدان شعوری فرادرمانی بر زنده مانی و مرگ سلول های MCF7 سرطان پستان

نویسندگان محمد علی طاهری, مجید مهدوی, زهره افسرطلا, لاله امانی, فرید سمسارها
تاریخ انتشار Apr 17, 2022
مجله ژورنال علمی کازمواینتل
جلد cover_issue_7_en_US سری۱ شماره ۶
صفحات از صفحه ۸ تا ۲۱
ناشر کازمواینتل

چکیده:

همانطور که توسط مبدع و معرفی کننده ی روش فرادرمانی، محمد علی طاهری بیان شده است، این ارتباط راهی منحصر به فرد برای اتصال به شبکه شعور کیهانی است. در نتیجه، موضوع مورد مطالعه با شکل صحیح داده ها و اطلاعات مختص بخود روبرو می شود و برای بهینه سازی ساختار و عملکردش دستخوش تغییراتی می شود. بررسی رفتار آپوپتوتیک سلول های سرطانی در تعامل آنها با داروها یکی از زمینه های مطالعه امروزه در علوم سلولی و مولکولی است. اما مطالعه شخصیت سلول¬های سرطانی در محیط کشت خود و در تعامل با شبکه شعور کیهانی مطالعه نشده است. هدف از این مطالعه بررسی شخصیت سلول های سرطانی در اکوسیستم و تعامل با شبکه شعور کیهانی است. در این مطالعه، ما اثر اتصال فر درمانی بر رشد و تکثیر سلول¬های MCF7 سرطان پستان را بررسی کردیم. علاوه بر این، نتیجه این مداخله با مداخله معمول داروی ضدسرطان مقایسه شده است. برای این منظور، در مطالعه حاضر، زنده مانی سلول با استفاده از روش MTT به مدت 6 تا 24 ساعت مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس، آنالیز چرخه سلولی و استفاده از میکروسکوپ معکوس برای ارزیابی مرگ سلولی (آپوپتوز) انجام شد. یافته های ما نشان داد که ارتباط فرادرمانی به طور قابل توجهی باعث تکثیر سلولی در سلول MCF7 با واسطه افزایش در زنده مانی سلولی حدود 18٪ در مقایسه با شاهد می شود. توقف چرخه سلولی Sub-G1 به عنوان نشانه ای از مرگ سلول در کنترل مثبت (Doxorubicin) افزایش یافت، در حالی که جمعیت زیر G1 در سلول MCF7 تحت درمان با این مداخله مشاهده نشد. این مشاهدات نشان داد که ارتباط فرادرمانی به عنوان یک عامل خارجی باعث افزایش رشد و زنده مانی سلول وابسته به زمان بدون القای آپوپتوز در مقایسه با گروه های کنترل منفی (سلول های درمان نشده) و مثبت (Dox) می شود. با در نظر گرفتن یافته های این مطالعه، فرادرمانی می تواند یک گزینه امیدوار کننده برای تحقیقات بیشتر باشد و بیان می کند که این روش باعث می شود سلول های سرطانی MCF7 در محیط کشت خود بقا بیشتر و مرگ کمتری داشته باشند.

کلمات کلیدی: Bax/Bcl2 , چرخه سلولی, میدان شعوری (ط) , شبکه شعور کیهانی, فرادرمانی, 7-MCF , روش MTT , زنده مانی


ارجاع به مقالها طاهری م. ع. ., مهدوی م. ., افسرطلا ز. ., امانی ل. ., & سمسارها ف. . (2022). اثر میدان شعوری فرادرمانی بر زنده مانی و مرگ سلول های سرطانی پستان7-MCF: دیدگاه بهینه سازی ژورنال علمی کازمواینتل1(6), 8–21. Retrieved from https://journalofcosmointel.com/index.php/journalofcosmointel/article/view/53