نویسندگان آرزو پدرام نیا,محمد علی طاهری,منیر حداد
تاریخ انتشار Apr 17, 2022
مجله ژورنال علمی کازمواینتل
جلد cover_issue_6_en_US سری 1 شماره 5
صفحات صفحه ۵۳ تا۶۳
ناشر کازمواینتل

چکیده:

فرادرمانی و سایمنتولوژی دو طب مکمل ایرانی هستند که کاربرد میدانهای شعوری طاهری (TCFs) که توسط محمد علی طاهری شناسایی و معرفی شده است را در درمان اختلالات ابعاد وجودی انسان بررسی میکنند. در این روش از طریق ارتباط بین هوش جزء و هوش کل (هوشمندی کیهانی) اسکن در زیر مجموعه اجزای وجودی انسان صورت گرفته و ترمیم و اصلاح و بهبود انجام میپذیرد. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش روش فرادرمانی و سایمنتولوژی و میدانهای شعوری (ط) مرتبط با آنها بر ویژگیهای شخصیت در مراجعه کنندگان به مرکز آموزش عرفان کمال در شهر تهران انجام شد. روش تحقیق شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون بود و از روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین 100 مراجعه کننده استفاده و تعداد 35 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و در گروه آزمایش قرار گرفتند. دوره ها 56 جلسه، دو بار در هفته و هر جلسه به مدت 120 دقیقه به همراه آموزش تئوری و عملی میدانهای شعوری (ط) بودند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ارزیابی شخصیت کلونینگر (TCI)، استفاده شد و اطلاعات پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل واریانس (ANOVA) و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که به جز خرده مقیاس وابستگی به پاداش و پشتکار، آموزش فرادرمانی و روانشناسی بر ویژگیهای شخصیتی شرکت کنندگان تأثیر معناداری دارد. در ارزیابی ویژگیهای شخصیتی مراجعه کنندگان پس از پایان دوره این زیر مقیاسها دچار افزایش شدند: خودراهبری (self-directedness) 46%، همکاری (coopration) 48% ، تعالی جویی (self-transcendence) 54% این زیر مقیاسها کاهش یافتند: اجتناب از آسیب (harm-avoidance) 48%، نوجویی 11% (novelty-seeking). در مبحث فرادرمانی و سایمنتولوژی که تمرکز اصلی بر اصلاح بینش انسان و درک فلسفه خلقت میباشد پیشبینی میشود که پس از آموزشهای دوره، بینش افراد در این مقوله ها اصلاح شوند که نتایج آماری نیز آن را تایید نمودند.

کلمات کلیدی: فرادرمانی, سایمنتولوژی, میدان های شعوری (ط), ویژگی های شخصیت کلونینگر, طب مکمل, شخصیت واقعی, شخصیت حقیقی


ارجاع به مقالها پدرام نیا آ. ., طاهری م. ع. ., & حداد م. . (2022). بررسی تاثیر آموزش فرادرمانی و سایمنتولوژی بر ویژگیهای شخصیتی، در افراد مراجعه کننده به مرکز عرفان کمال در شهر تهران. ژورنال علمی کازمواینتل1(5), 53–63. Retrieved from https://journalofcosmointel.com/index.php/journalofcosmointel/article/view/47