بررسی تاثیر آموزش فرادرمانی و سایمنتولوژی بر معنای زندگی، در افراد مراجعه کننده به مرکز عرفان کمال در شهر تهران

نویسندگان آرزو پدرام نیا,محمد علی طاهری,افشین لرستانی,منیر حداد
تاریخ انتشار Apr 17, 2022
مجله ژورنال علمی کازمواینتل
جلد cover_issue_6_en_US سری 1 شماره 5
صفحات صفحه ۴۳ تا۵۲
ناشر کازمواینتل

چکیده:

فرادرمانی و سایمنتولوژی دو طب مکمل ایرانی هستند که کاربرد میدان های شعوری طاهری (TCFs) که توسط محمد علی طاهری شناسایی و معرفی شده است را در درمان اختلالات ابعاد وجودی انسان بررسی می کنند. در این روش از طریق ارتباط بین هوش جزء و هوش کل (هوشمندی کیهانی)، اسکن زیرمجموعه صورت گرفته و ترمیم و اصلاح و بهبود انجام میپذیرد. این پژوهش باهدف بررسی تاثیر روش فرادرمانی و سایمنتولوژی و میدانهای شعوری (ط) مرتبط با آنها بر معنای زندگی در مراجعه کنندگان به مرکز آموزش عرفان کمال در شهر تهران انجام شد. روش تحقیق شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون بود واز روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین 100مراجعه کننده استفاده و تعداد 35 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و در گروه آزمایش قرار گرفتند. (دوره ها 56 جلسه، دو بار در هفته و هر جلسه به مدت 120 دقیقه به همراه آموزش تئوری و عملی میدان های شعوری (ط) بودند). برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه معنای زندگی (Wong)، استفاده شد و اطلاعات پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل واریانس (ANOVA) و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که آموزش فرادرمانی و سایمنتولوژی 78 % بر معنای زندگی افراد شرکت کننده در دوره ها تاثیر مثبت داشته است. F=126.28, p=0.000, η2 = 0.78 .همچنین متغیرهای: رفتار منصفانه، صمیمیت، پذیرش خود، تعالی خود، مذهب، ارتباطات و پیشرفت افزایش نشان دادند. در مبحث فرادرمانی و سایمنتولوژی که تمرکز اصلی بر اصلاح بینش انسان و درک فلسفه خلقت میباشد پیشبینی میشود که پس از آموزشهای دوره، بینش افراد در این مقوله ها اصلاح شوند که نتایج آماری نیز آن را تایید نمودند.

کلمات کلیدی: فرادرمانی, سایمنتولوژی, میدان های شعوری (ط), ویژگی های شخصیت کلونینگر, طب مکمل, شخصیت واقعی, شخصیت حقیقی


ارجاع به مقالها  طاهری م. ع. ., پدرام نیا آ. ., لرستانی ا. ., & حداد م. . (2022). بررسی تاثیر آموزش فرادرمانی و سایمنتولوژی بر معنای زندگی، در افراد مراجعه کننده به مرکز عرفان کمال در شهر تهران. ژورنال علمی کازمواینتل1(5), 43–52. Retrieved from https://journalofcosmointel.com/index.php/journalofcosmointel/article/view/46