نویسندگان آرزو پدرام نیا، محمدعلی طاهری، منیر حداد، افشین لرستانی، آزیتا پویانفر
تاریخ کنفرانس سپتامبر 2020
نام کنفرانس کنفرانس دانش آگاهی 2020 ,توسان, آریزونا

چکیده:

فرادرمانی وسایمنتولوژی روشهای کاربرد میدانهای شعوری در درمان اختلالات ابعاد وجودی انسان است که توسط محمد علی طاهری معرفی شده است.در این روش از طریق ارتباط بین هوش جزء و هوش کل(هوشمندی کیهانی) اسکن زیرمجموعه صورت گرفته و ترمیم و اصلاح انجام می پذیرد. اين پژوهش باهدف بررسي تاثیر روش فرادرمانی و سایمنتولوژی و میدانهای شعوری مرتبط با آنها بر ویژگیهای شخصیت، معنای زندگی و ادراک ازخدا، برمراجعه کنندگان به مرکز آموزش عرفان کمال در شهرتهران انجام شد.روش تحقيق شبه آزمايشي از نوع پيش آزمون پس آزمون بود واز روش نمونه گيري تصادفی ساده از بین 100 مراجعه کننده استفاده وتعداد35 نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب شدند و درگروه آزمايش قرار گرفتند (دوره ها 56 جلسه، دو بار در هفته و هر جلسه به مدت 120 دقیقه بهمراه آموزش تئوری وعملی میدانهای شعوری بودند). براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه شخصیت کلونینگر TC، معنای زندگی Wong ،ادراک از خدا Greeley استفاده شد واطلاعات پرسشنامه ها با استفاده از روش تحليل واریانس و با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد که آموزش فرادرمانی و سایمنتولوژی بر اصلاح شخصیت، معنای زندگی و ادراک از خدا تاثیرداشته است. در ارزیابی شخصیت مراجعه کنندگان پس از پایان دوره این زیر مقیاسها دچار افزایش شدند:خودراهبری(self-directedness ) 46% ،همکاری (coopration)48%،تعالی جویی (self-transcendence) 46%. این زیر مقیاسها کاهش یافتند: اجتناب از آسیب (harm-avoidance) 48%، نوجویی (novelty seeking) 11%، پشتکار (persistence) 10%. زیرمقیاس وابستگی به پاداش (reward-dependence)تغییر معناداری نداشت. با دوره های آموزشی فرادرمانی وسایمنتولوژی 78% ارتقاء در پرسشنامه معنای زندگی رخ داد و متغیرهای: رفتار منصفانه، صمیمیت، پذیرش خود، تعالی خود، مذهب، ارتباطات و پیشرفت افزایش نشان دادند. دوره های آموزشی 66% تغییر در پرسشنامه ادراک از خدا (گریلی) ایجاد کرد، همچنین با گذراندن این دوره ها تغییر قابل توجه در این زیرمقیاسها دیده شد: حس حضور 56%، تاثیرحضور 11%، خیرخواهی 57%، عنایت و مشیت 48% ،این آموزشها تاثیر قابل توجهی روی زیرمقیاسهای چالش و پذیرش نداشتند. در مبحث فرادرمانی ـ سایمنتولوژی که تمرکز اصلی بر اصلاح بینش انسان ودرک فلسفه خلقت می باشد، پیش بینی می شود که پس از آموزش-های دوره، بینش افراد در این مقوله ها اصلاح شوند که نتایج آماری نیز آنرا تایید نمودند.

کلمات کلیدی: Consciousness field; Fara-darmani; God Perception; Meaning of life; Personality; Psymentotherapy

نام سازمان: کازمواینتل