نویسندگان آرزو پدرام نیا, محمد علی طاهری, منیر حداد
تاریخ انتشار Apr 17, 2022
مجله ژورنال علمی کازمواینتل
جلد cover_issue_6_en_US سری 1 شماره 5
صفحات صفحه ۳۳ تا ۴۲
ناشر کازمواینتل

چکیده:

فرادرمانی و سایمنتولوژی طب های مکمل ایرانی هستند که از طریق میدانهای شعوری طاهری به درمان اختلالات ابعاد وجودی انسان میپردازند و توسط محمدعلی طاهری معرفی شده اند. در این روش از طریق ارتباط بین هوش جزء و هوش کل (هوشمندی کیهانی) اسکن زیرمجموعه صورت گرفته و ترمیم و اصلاح انجام میپذیرد. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش فرادرمانی و سایمنتولوژی و میدانهای شعوری (ط) مرتبط با آنها بر ادراک از خدا، بر مراجعه کنندگان به مرکز آموزش عرفان کمال در شهر تهران انجام شد. روش تحقیق شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون بود و از روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین 100 مراجعه کننده استفاده و تعداد 35 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و در گروه آزمایش قرار گرفتند. (دوره ها 56 جلسه، دو بار در هفته و هر جلسه به مدت 120 دقیقه به همراه آموزش تئوری و عملی میدانهای شعور (ط) بودند). برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ادراک از خدا (Greeley)، استفاده شد و اطلاعات پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل واریانس (ANOVA) و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که آموزش سایمنتولوژی بر ادراک از خدا (F=67.97، p=0.000، η2 = 0.66 تاثیر داشته است. نتایج آزمون لامبدای ویلکز نشان میدهد تفاوت میانگین در پیش آزمون و پس آزمون معنادار میباشد. فرضیه تایید میشود. تحلیل واریانس همبسته یک راهه نشان میدهد که تأثیر آموزش بر بهبود ادراک از خدا معنادار بوده است. (000.0=p) و آموزش سایمنتولوژی با 99.99 درصد اطمینان روی بهبود ادراک از خدا تأثیر میگذارد و این آموزش 66 درصد تغییرات در نمرات پس آزمون را تعیین میکند. همچنین با گذراندن این دوره ها تغییر قابل توجه در این زیرمقیاسها دیده شد: حس حضور 56%، تاثیرحضور 11 %، خیرخواهی 57%، مشیت 48%. این آموزشها تاثیر قابل توجهی روی زیرمقیاسهای چالش و پذیرش نداشتند. در مبحث فرادرمانی و سایمنتولوژی که تمرکز اصلی بر اصلاح بینش انسان و درک فلسفه خلقت میباشد پیش بینی میشود که پس از آموزشهای دوره، بینش افراد در این مقوله ها اصالح شوند که نتایج آماری نیز آنرا تایید نمودند.

کلمات کلیدی: فرادرمانی, سایمنتولوژی, ادراک از خدا, طب مکمل, میدان های شعوری (ط), TCFS


ارجاع به مقالها  پدرام نیا آ. ., طاهری م. ع. ., & حداد م. . . (2022). بررسی تاثیر آموزش فرادرمانی و سایمنتولوژی بر ادراک از خدا، در افراد مراجعه کننده به مرکز عرفان کمال در شهر تهران. ژورنال علمی کازمواینتل1(5), 33–42. Retrieved from https://journalofcosmointel.com/index.php/journalofcosmointel/article/view/45