نویسندگان محمدعلی طاهری، لاله امانی، احمد خلیلی، حسین کیوانی
تاریخ انتشار Apr 16, 2022
مجله ژورنال علمی کازمواینتل
جلد cover_issue_v1n1_en_US-scaled سری 1 شماره 1
صفحات صفحه ۴۳ تا ۴۸
ناشر کازمواینتل

چکیده:

ویـروس SARS-CoV-2 کـه عامل بیماری کرونا 2019 (19-COVID) اسـت به یک مشـکل جـدی بهداشـت عمومـی در سـطح جهـان تبدیل شـده اسـت. تحقیقـات آزمایشـگاهی و اپیدمیولوژیـک نشـان داده اسـت کـه دمـای محیـط می توانـد بـر میـزان بقـا و انتقال کرونـا ویروس هـا تأثیـر بگـذارد. میدان های شـعوری (ط) که توسـط محمدعلی طاهری معرفـی شـدند، میدان هـای جدیدی هسـتند کـه نه ماده هسـتند و نـه انـرژی. بنابراین، آنهـا غیرقابـل سـنجش هسـتند و نمـی توان آنهـا را به طور مسـتقیم مشـاهده یـا اندازه گیـری کـرد. بـا ایـن حـال، اثبـات و ارزیابی اثـرات ایـن میدان هـا از طریـق آزمایش های علمـی اسـتاندارد امـکان پذیـر اسـت. در ایـن مطالعه با هـدف بررسـی اثـرات دو میدان شـعوری (ط) (A و B) بـر بقـا و عفونت زایـی ویـروس 2-SARS-CoV در دماهای مختلف انجـام گرفـت. بـرای ارزیابـی اثـر میدان هـای شـعوری (ط) بر تکثیـر ویـروس در دماهای مختلف، از CPE (بررسـی اثر سـیتوپاتیک)، پنجـاه درصد دوز عفونـی (TCID50) و ارزیابی تعـداد کپـی RNA ویـروس اسـتفاده شـد. نتایـج نشـان داد کـه همراهـی میدان هـای شـعوری (ط) A و B بـا دمـا می توانـد باعـث کاهـش بیشـتر عفونـت زایـی و زنـده مانی ویـروس کرونـا شـود. میدان های شـعوری (ط) ویـروس را در 56 درجه در مـدت 30 دقیقه بطـور کامـل از بیـن بردند ولـی در همین دما ویـروس در گروه کنترل فعـال بود. همچنین، میدان های شـعوری (ط) در دماهای 4 و 24 درجه سـانتی گراد در مدت 24 سـاعت باعث کاهـش تیتـر و RNA ویـروس نسـبت بـه گـروه کنترل شـد. در ایـن مطالعه بـرای اولین بـار نشـان دادیـم کـه میدان های شـعوری (ط) به عنـوان یک مداخلـه کیفـی می تواند بر بقای SARS-CoV-2 در شـرایط دمایی مختلف تأثیر بگذارد. مطالعات بیشـتر برای بررسـی اثـرات میدان هـای شـعوری (ط) بـر روی ویروس هـا در شـرایط محیطـی مختلف بسـیار توصیه می شـود.

کلمات کلیدی: میدان های شعوری (ط), COVID-19, شعور (ط) , دما , SARS-CoV-2

 

ارجاع به مقالها طاهری م. ع. ., امانی ل. ., خلیلی ا., & کیوانی ح. . (2022). تأثیر میدان های شعوری طاهری بر بقا و عفونت زایی ویروس کرونا در دماهای مختلف. ژورنال علمی کازمواینتل1(1), 43–48. Retrieved from https://www.journalofcosmointel.com/index.php/journalofcosmointel/article/view/15