آنالیز Task-fMRI گروهی و ارتباط عملکردی مغز در حین ارتباط میدان شعوری فرادرمانی

نویسندگان محمد علی طاهری ,سارا ترابی, نوشین نبوی,فاطمه مدرسی عاصم, مجید عباسی سیسرا,علی رضایی,پریسا مفتون,فرید سمسارها
تاریخ انتشار Apr 16, 2022
مجله ژورنال علمی کازمواینتل
جلد cover_issue_3_en_US سری۱ شماره ۲
صفحات صفحه۴۶ تا ۵۵
ناشر کازمواینتل

چکیده:

شعور (ط) به عنوان یکی از عناصر سازنده جهان هستی علاوه بر ماده و انرژی توسط محمد علی طاهری معرفی شده است که میدان های شعوری (ط) از آن منشا می گیرند. این میدان ها ماده و انرژی نیستند اما میتوانند توسط آزمایشهای علمی اثبات شوند. اثر میدان شعوری فرادرمانی، به عنوان یکی از میدان های شعوری طاهری (ط) در این مطالعه استفاده شده است. فرادرمانگر، فردی آموزش دیده است که میدان های شعوری (ط) به او تفویض شده است. تسک fMRI نقش مهمی در شناخت عملکردهای ویژه مناطق مختلف مغز انسان حین فعالیت های شناختی مختلف ایفا کرده است. این مطالعه با هدف بررسی تحلیل گروهی و ارتباط عملکردی در مغز فرادرمانگران حین ارتباط میدان شعوری فرادرمانی انجام شد و با استفاده از تسک MRI عملکردی (Task-fMRI) ، مناطق مختلف فعال و غیرفعال شده ی مغز حین این ارتباط شناسایی شد. کلاسترهایی که تفاوت معنی داری در شدت پیک بین گروه تسک و استراحت نشان دادند به عنوان seed برای تجزیه و تحلیل voxel -seed انتخاب شدند. بعد از تعیین شبکه های فعال و غیرفعال شده connectivity تفاوت های گروهی در تجزیه و تحلیل ارتباط عملکردی استفاده شد. در این مطالعه، نمایش مبتنی بر fMRI از ارتباط میدان شعوری فرادرمانی گزارش می شود. تحلیل گروهی داده ها، فعال شدن لوب پیشانی (BA6/ BA10/BA11) را حین ارتباط میدان شعوری فرادرمانی نشان داد. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل ارتباط عملکردی مبتنی بر seed، کاهش ارتباط بین کالسترهای فعال شده و شکنج کمربند خلفی (BA31) را نشان داد. همچنین، افزایش ارتباط در کالسترهای غیرفعال و لوب پیشانی (BA11/BA47) حین ارتباط میدان شعوری فرادرمانی مشاهده شد. کالسترهای فعال شده و همچنین افزایش و کاهش ارتباط بین نواحی مختلف مغز حین ارتباط میدان شعوری فرادرمانی، اوال، تأثیرگذاری قابل توجه میدان شعوری فرادرمانی را تأیید می کند و ثانیا، الگوی متمایز ارتباط با این میدان غیرمادی و غیر انرژیایی را، در سطح مغز، نمایان می سازد.

کلمات کلیدی: میدان شعوری فرادرمانی, میدان های شعوری طاهری, ارتباط عملکردی, تسک fMRI

 

ارجاع به مقالها طاهری م. ع. ., ترابی س. ., نبوی ن. ., مدرسی عاصم ف. ., عباسی سیسرا م., رضایی ع. ., مفتون پ. ., & سمسارها ف. (2022). آنالیز Task-fMRI گروهی و ارتباط عملکردی مغز در حین ارتباط میدان شعوری فرادرمانی. ژورنال علمی کازمواینتل1(2), 46–55. Retrieved from https://journalofcosmointel.com/index.php/journalofcosmointel/article/view/29