شعور

Cosmic Consciousness Network

معرفی شعور (هوشمندی یا آگاهی)

یکی از رمزآلودترین، ناشناخته ترین و اعجاب انگیزترین موضوع پیش روی انسان، مبحث شعور (هوشمندی یا آگاهی) است. از این دیدگاه، «شعور» نه انرژی است و  نه ماده.  بنابراین، شعور نمی تواند با  مفاهیم  فیزیکی و معادلات و... بیان شده و نشان داده شود.

Cosmic Consciousness Network

نظریه های مطرح در حوزه "شعور یا آگاهی"

نظریه های کلی مطرح شده در حوزه «شعور یا آگاهی- Consciousness» در سطح دنیا تا به امروز عبارتند از: