گزارش پژوهش های انجام شده توسط پژوهشگران ساینسفکت اپریل ۲۰۲۲

گزارش پژوهش های انجام شده ساینسفکت در سال جاری ( منتهی به اپریل ۲۰۲۲)

پژوهشگران ساینسفکت در ۲۰۲۱ ­-۲۰۲۲ با ۵۵ پژوهش در موضوعات و رشته های متنوع در رابطه با بررسی اثربخشی میدان های شعوری در کنفرانس علم کانشسنس دانشگاه آریزونا امریکا، مورخ ۱۸-۲۲ اپریل ۲۰۲۲، شرکت کرده اند. ارائه ها در کنفرانس این سال با پشتیبانی ۵۵ پژوهش گوناگون در ۱۳دسته بندی، از جمله کیهان شناسی شعوری، ذهن ماده (فیزیک)، مغز، بیماری آلزایمر، سرطان، باکتری و قارچ، کووید-۱۹، ویروس ها، مقوله زیست تقلیدی، حوزه ی مواد، روانشناسی، هوش، ادبیات و هرمنوتیک ادغام یافته است. عنوان ۱۳ طبقه بندی ارائه ها و تعداد مقالات پشتیبان هر یک از آنها به قرار زیر است:

 1. کیهان شناسی شعوری ( بر اساس۴ مستند علمی)
 2. معرفی «کالبد ذهنی» در ماده بر اساس شواهد تجربی آزمایشگاهی (۵ مقاله)
 3. بررسی رفتار مغز انسان و پارامترهای تغییر پذیری ضربان قلب تحت تاثیر میدان شعوری فرادرمانی (۴ مقاله)
 4. مطالعات in vitro و in vivo اثر میدان شعوری فرادرمانی بر بیماری آلزایمر (۲ مقاله)
 5. اثر میدان شعوری فرادرمانی بر رشد جمعیت باکتریایی و مقاومت به آنتی بیوتیک باکتری ها (۵ مقاله)
 6. بررسی اثر میدان های شعوری بر آنزیم زیستی و زیست تقلیدی (۳ مقاله)
 7. اثرات میدان های شعوری بر زنده مانی و رفتار رده های سلول سرطانی: مطالعات in vitro، Ex vivo و In vivo ( ۹ مقاله)
 8. اثرات میدان های شعوری بر SARS-CoV-2 (۷ مقاله)
 9. بررسی تغییرات ساختار و رفتار مواد تحت تاثیر میدان های شعوری (۱۰مقاله)
 10. مطالعات in vitro و in vivo اثرات میدان شعوری فرادرمانی بر ویروس های مختلف ( ۲ مقاله)
 11. بررسی مقایسه ای اثربخشی میدان های شعوری و تئوری ذهن بر اختلال شخصیت مرزی ( ۲ مقاله)
 12. مقایسه تعاریف هوش در روانشناسی و سایمنتولوژی (۱مقاله)
 13. وحدت وجود کلمه (۱مقاله)

عنوان های ۵۵ مقاله ی پشتیبان خلاصه های طبقه بندی شده فوق الذکر در رشته های گوناگون (۴۹ پژوهش آزمایشگاهی و ۶ مطالعه نظری )

کیهانشناسی شعوری

1- مستند کیهان وارونه

2- مستند سیاهچاله کیهانی

3- مستند پوسته کیهان

4- ماده و انرژی تاریک، ویسکوزیته فضا

 

فیزیک

5- تمایز میدان های شعوری مطابق با نظریه طاهری از سایر میدان های فیزیکی متداول: ارزیابی خواص مغناطیسی مواد

6- بررسی خواص رادیوایزوتوپ Tc-99m و آب آلوده به Tc-99m تحت تأثیر میدان های شعوری

7-بررسی تأثیر میدان های شعوری بر رفتار نور لیزر در عبور از روزنه و مشاهده ی اصل عدم قطعیت هایزنبرگ

8- بررسی تأثیر میدان های شعوری بر خواص مکانیکی مواد

9- بررسی چگونگی تاثیرپذیری خواص/رفتار مواد از میدان های شعوری: تئوری وجود «کالبد ذهنی در ماده»، مبتنی بر نتایج تجربی آزمایشگاهی

 

مغز

 10- بررسی فعالیت الکتریکی مغز حین ارتباط فرادرمانی در یک جمعیت فرادرمانگر

11- همبستگی عصبی واسطه گری ذهن در میدان شعوری فرادرمانی: ارتباط عملکردی و تحلیل گراف مقایسه ای

12- آنالیز Task-fMRI گروهی و ارتباط عملکردی مغز در حین ارتباط میدان شعوری

13- بررسی اثرگذاری میدان شعوری فرادرمانی بر پارامترهای تغییرپذیری ضربان قلب

 

بیماری آلزایمر

 14- اثر میدان شعوری فرادرمانی بر حافظه فضایی و رفتار اجتنابی غیرفعال مدل اسکوپولامین بیماری آلزایمر در موش های صحرایی نر ویستار

15- سرکوب پیشروی بیماری آلزایمر در مدل های in vitro و in vivo با استفاده از میدان شعوری فرادرمانی


سرطان

16- تأثیر میدان های شعوری طاهری بر رده سلولی گلیوما C6 موش صحرایی

17- تأثیر میدان های شعوری بر سلولهای سرطانی کلورکتال HT29

18- اثر میدان شعوری فرادرمانی بر مدل T1 4 سرطان پستان موش

19- تأثیر میدان شعوری فرادرمانی بر زنده مانی و مرگ سلول های MCF7 سرطان پستان

20- غربالگری تاثیر میدان شعوری فرادرمانی بر تومورهای جامدT1 4 در ریزمحیط Ex vivo کنترل شده

21- تأثیر میدان شعوری فرادرمانی بر تکثیر، فعالیت آنزیم تلومراز و طول تلومر سلول های بنیادی مزانشیمی انسان

22- اثر میدان‌های شعوری بر سلول های سرطانی گلبول سفید خون

23- اثر میدان شعوری فرادرمانی بر رده سلول سرطانی پستان MDA-MB-23

24- اثر میدان شعوری فرادرمانی بر مرگ و زنده‌مانی رده سلول سرطانی کولورکتال

 

باکتری و قارچ

25- اثر میدان شعوری فرادرمانی بر رشد جمعیت باکتری

26- اثر میدان شعوری فرادرمانی بر مقاومت آنتی بیوتیک در باکتری

27- تأثیر میدان شعوری فرادرمانی بر میزان حساسیت کاندیدا آلبیکانس و آسپرژیلوس فومیگاتوس به داروهای ضد قارچی

28- تاثیرات میدان شعوری فرادرمانی بر محیط کشت سلولی، آلودگی باکتریایی کشت سلولی و نیز تکثیر ویروس کرونا در آزمایشگاه

29- تأثیر میدان شعوری فرادرمانی بر حساسیت دارویی باکتری بیماری زای انسانی سودوموناس آئروژینوزای مقاوم به آنتی بیوتیک

 

کووید-19

30- بررسی تأثیرات میدان های شعوری بر ویروس کرونا در مقایسه با ماده ضد عفونی کننده

31- تاثیر میدان های شعوری بر بقا و عفونت زایی ویروس کرونا در دماهای مختلف

32- اثر میدان شعوری فرادرمانی بر میزان بیان ژن های فاکتور رونویسی NF-kB و فاکتورهای پیش التهابی IL-1β ،IL-6 و TNF-α در نمونه خون بیماران مبتلا به عفونت کرونا

33- تاثیر میدان‌های شعوری بر بقا و عفونت زایی ویروس کرونا در اسیدیته های مختلف

34- مطالعه بقا و قدرت عفونت زایی ویروس کرونا روی مواد غذایی مختلف تحت تاثیر میدان های شعوری

35- تاثیرات میدان شعوری فرادرمانی بر محیط کشت سلولی، آلودگی باکتریایی کشت سلولی و نیز تکثیر ویروس کرونا در آزمایشگاه

36- تأثیر میدان شعوری فرادرمانی بر سویه جهش یافته ویروس کرونا


مواد

37- بررسی سرطان سیمان تحت میدان پیوند شعوری

38- بررسی سرطان سیمان تحت میدان شعوری H

39- اثر میدان پیوند شعوری بر رفتار و ساختار آلومینیوم سری ۱۰۰۰

40- بررسی اثر میدان پیوند شعوری بر رفتار و ساختار آلومینیوم سری ۱۰۰۰با پیش گرمایش

41- بررسی سنتز گیاهی نانو نقره تحت میدان پیوند شعوری

42- بررسی رفتار حرارتی سیلیس خالص تا هزار درجه تحت اثر میدان پیوند شعوری: مطالعه نظریه شعور طاهری

43- بررسی خردایش ذرات سیلیس تحت میدان پیوند شعوری

44- بررسی چگالی و تغییر طول مس تا دمای ۳۰۰ درجه تحت اثر میدان پیوند شعوری: مطالعه نظریه شعور طاهری

45- تغییر جرم سیمان تحت اثر میدان پیوند شعوری : مطالعه نظریه شعور طاهری

46- اثر میدان پیوند شعوری برساختار و تغییرات کریستالی مقاومت سیمان


ویروس ها

47- ارزیابی اثر میدان شعوری فرادرمانی بر رشد انواعی از ویروس ها

48- تأثیر میدان شعوری فرادرمانی بر پاسخ ایمنی القا شده ناشی از واکسن غیرفعال ویروس تب برفکی در موش صحرایی و تکثیر ویروس در شرایط آزمایشگاهی

 

زیست تقلیدی

49- ساختار و عملکرد هورس رادیش پراکسیداز (HRP) تحت تاثیر میدان شعوری فرادرمانی

50- بررسی تأثیر میدان شعوری بر رفتار مدل زیست تقلید فوق مولکولی میسلی

51- بررسی تأثیر یک میدان شعوری بر رفتار آنزیمی نانوزیم طلا

 

روانشناسی/ بیماری

52- بررسی تاثیر میدان های شعوری برکاهش اختلالات شخصیت مرزی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک روانشناسی در پایتخت ایران

53- مطالعه مقایسه‌ای اثربخشی میدان‌های شعوری و تئوری ذهن بر اختلال شخصیت مرزی

 

روانشناسی/ هوش

54- مقایسه ای در تعاریف هوش در روانشناسی و سایمنتولوژی

 

ادبیات و هرمنوتیک

55- وحدت وجود کلمه

 

ژورنال علمی کازمواینتل

ژورنال علمی کازمواینتل Open Access Systems فعالیت خود را به تازگی آغاز نموده است. کلیه ۵۵ پژوهش مذکور به همراه مقالات سال گذشته کنگره ۲۰۲۰ آریزونا و مقالات آتی تحقیقات در حال انجام، در ژورنال علمی کازمواینتل، مختص پژوهش های حوزه شعور T-Consciousness انتشار می یابد. هم اکنون اولین شماره­ های ژورنال کازمواینتل در هشت شماره و رشته های علمی مختلف در اپریل ۲۰۲۲ در وبسایت ژورنال کازمواینتل قابل مطالعه علاقمندان و محققین محترم است. در رابطه با نسخه های چاپی ژورنال بزودی اطلاع رسانی خواهد شد. آدرس وب سایت ژورنال پژوهشی کازمواینتل:

www.journalofcosmointel.com