تأثیر میدان های شعوری بر بقا و عفونت زایی ویروس کرونا در pH های مختلف

نویسندگان محمد علی طاهری,لاله امانی,احمد خلیلی,حسین کیوانی
تاریخ انتشار Apr 16, 2022
مجله ژورنال علمی کازمواینتل
جلد cover_issue_v1n1_en_US-scaled سری 1 شماره 1
صفحات صفحه ۳۲ تا ۳۶
ناشر کازمواینتل

چکیده:

ویروس کرونا SARS-CoV-2 باعث بیماری کرونا (19-COVID) از سال 2019 شده که در سطح جهانی به یک مشکل جدی بهداشت عمومی تبدیل شده است. مطالعات نشان داده است که pH محیط فاکتور مهمی برای ورود این ویروس به سلول ها و همجوشی پوشش آن با غشای سلول های میزبان می باشد. میدان های شعوری (ط) که توسط محمد علی طاهری معرفی شدند، میدان های جدیدی هستند که نه ماده هستند و نه انرژی. بنابراین، آنها غیرقابل سنجش هستند و نمی توان آنها را به طور مستقیم مشاهده یا اندازه گیری کرد. با این حال، اثبات و اندازه گیری اثرات این میدان ها از طریق آزمایش های علمی استاندارد امکان پذیر است. این مطالعه با هدف بررسی اثرات دو میدان شعوری (ط) A و B بر بقا و عفونت زایی ویروس 2-CoV-SARS در pH های مختلف انجام شد. ویروس (1×106 TCID50) به مدت یک روز در معرض pH های مختلف (12- 2 :pH) در دمای اتاق قرار گرفت. برای ارزیابی بقا و عفونت زایی ویروس از تست های CPE (اثر سیتوپاتیک) و TCID50 استفاده شد. نتایج نشان داد که دو میدان شعوری (ط)، ویروس SRAS-CoV-2 را در pH های 4 ،11 و 9.5 به طور کامل غیرفعال کردند و به طور قابل توجهی تیتر ویروس را در pH های 6، 7.2 و 8.5 کاهش دادند. این نتایج نشان می دهد که میدان های شعوری (ط) به عنوان یک مداخله کیفی می توانند SARS-CoV-2 را غیرفعال کنند. با این حال، تحقیقات بیشتری برای روشن شدن بیشتر مکانیسم اثر میدان های شعوری (ط) بر روی بقا و عفونت SARS-CoV-2 مورد نیاز است.

کلمات کلیدی: میدان های شعوری (ط), شعور (ط), pH, SARS-CoV-2, COVID-19


ارجاع به مقالهاطاهری م. ع. ., امانی ل. ., خلیلی ا., & کیوانی ح. . (2022). تأثیر میدان های شعوری طاهری بر بقا و عفونت زایی ویروس SARS-CoV-2 در pH های مختلف. ژورنال علمی کازمواینتل1(1), 32–36. Retrieved from https://www.journalofcosmointel.com/index.php/journalofcosmointel/article/view/13