خلاصه گزارش فعالیت های تحقیقات علمی سال 98

Cosmointel

1- مطالعات انجام شده در حوزه مغز و شناخت:

 • بررسی تاثیر میدان شعوری فرادرمانی بر الگوی امواج الکترومغناطیسی مغز فرادرمانگران.
 • بررسی نقاط فعال در شروع، حین و خاتمه ارتباط فرادرمانی در مغز فرادرمانگران.
 • بررسی جایگاه های شروع فعالیت مغز در ارتباط فرادرمانی و گراف حاصل از ارتباط بین نواحی مختلف مغز فرادرمانگران.
 • بدست آوردن و تحلیل تمام موارد سه گانه بالا در مغز غیرفرادرمانگران (گروه کنترل).
 • مقایسه تفاوت بین رفتار مغز فرادرمانگران و غیرفرادرمانگران در شروع، حین و پایان ارتباط فرادرمانی.

خلاصه نتایج قابل گزارش(قبل از چاپ مقاله فول تکست) تا این مرحله:

 • مداخله میدان شعوری و تاثیر آن بر رفتار مغز افراد فرادرمانگر و غیرفرادرمانگر اثبات و تایید شده است.
 • شواهد و متر علمی لازم برای اندازه گیری ارتباط فرادرمانی (و طبعا سایر میدان های شعوری) در سطح مغز و فعالیت آن بدست آمده است که بر این اساس، پذیرش آن در دنیای علم به طور کامل هموار می شود.
 • مداخله میدان های شعوری در سطح مغز افراد فرادرمانگر و غیرفرادرمانگر تفاوت اثر نشان می دهد.
 • نواحی ویژه و منحصربفردی در مغز در حین ارتباط فرادرمانی فعال (با تغییر فرکانس خاص) می شود که از ویژگی های استثنایی مخصوص به این نوع ارتباط است و با نوع فعالیت های شناخته شده این نواحی در علوم شناختی، تفاوت های معناداری دارد.
 • شبکه و گراف ایجاد شده از ارتباط بین نواحی مختلف مغز در ارتباط فرادرمانی بدست آمده است که به طور صرف منحصر به این ارتباط است(مانند اثر انگشت برای مغز در ارتباط فرادرمانی).
 • نواحی فعال شده در مغز در حین ارتباط فرادرمانی با سلامت عمومی و پیشگیری از بروز بیماری های مختلف سایکوسوماتیک و نورورلوژیک تطابق معنادار و قابل ادعا دارد.

2- مطالعات انجام شده در حوزه سلولی و مولکولی:

 • بررسی میدان شعوری فرادرمانی بر رده سلولی سرطان سینه MCF7
 • بررسی تاثیر فاصله در تاثیرگذاری میدان شعوری (پلیت¬های یکسان ـ پلیت های متفاوت و انکوباتور یکسان ـ پلیت های متفاوت و انکوباتور متفاوت)- 3 سری آزمایش و هرکدام با سه تکرار
 • بررسی میدان شعوری فرادرمانی بر رده سلولی سرطان مغز(گلیوبلاستوما) U87
 • بررسی تاثیر میدان شعوری فرادرمانی بر محیط کشت سلولی حاوی سلول های سرطانی
 • بررسی تاثیر میدان شعوری در تاثیرگذاری داروی ویژه کنسر(سرطان) بر رده سلولی U87
 • بررسی تاثیر میدان شعوری با یک بار اعلام و اعلام های متعدد به ازای هر ساعت بر رده سلولی U87
 • بررسی میدان شعوری فرادرمانی بر سلول های پرایمری فیبروبلاست جنینی(سلول سالم)
 • بررسی تاثیر میدان شعوری بر سلول های پرایمری سرطان تخمدان در دانشگاه هاروارد آمریکا
 • بررسی تاثیر میدان شعوری بر سلول های پرایمری سرطان کلیه در دانشگاه هاروارد آمریکا

خلاصه نتایج قابل گزارش(قبل از چاپ مقاله فول تکست) تا این مرحله:

 • مداخله میدان شعوری در سطح سلول¬های زنده سالم و سرطانی (در مجموع 5 رده و پرایمری) اثبات و تایید شده است.
 • مداخله میدان های شعوری در سطح بیان ژن و تغییرات مولکولی در سطح DNA اثبات و تایید شده است.
 • مداخله در سطح رده سلول های سرطانی با افزایش قدرت تکثیر آنها همراه بوده است.
 • مداخله در سطح سلول های سالم با افزایش توان و کیفیت تکثیر همراه بوده است.
 • تکرارپذیری جواب مداخله میدان های شعوری تحت تاثیر فاصله بین نمونه و کنترل قرار دارد.
 • نتیجه ی مداخله ی میدان شعوری در سطوح مختلف سلول، محیط کشت و داروها (مواد شیمیایی) موجود در متن آزمایش قابل بررسی و تحلیل است.
 • مداخله در سطح سلول های پرایمری سرطانی، با کاهش تکثیر و ورود آنها به فاز مرگ (اپوپتوزیس) با توانی بیشتر از قدرتمندترین داروهای شیمی درمانی روز دنیا بوده است.

3- مطالعات انجام شده حوزه میکروبیولوژی:

 • بررسی میدان شعوری فرادرمانی بر رشد باکتری های گرم مثبت و منفی آزمایشگاهی (کلکسیونی)
 • بررسی تاثیر جمعیت اولیه باکتریایی در پاسخ مشاهده شده در سویه های آزمایشگاهی
 • اندازه گیری راندمان تاثیرگذاری میدان شعوری فرادرمانی بر سویه های گرم مثبت و منفی آزمایشگاهی (کلکسیونی)
 • بررسی میدان شعوری فرادرمانی بر رشد باکتری های گرم مثبت و منفی بیمارستانی (بیماریزای انسانی)
 • بررسی تاثیر جمعیت اولیه باکتریایی در پاسخ مشاهده شده در سویه های بیمارستانی
 • اندازه گیری راندمان تاثیرگذاری بر سویه های گرم مثبت و منفی بیمارستانی (بیماریزای انسانی)
 • بررسی میدان شعوری فرادرمانی بر تغییر رفتار مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های بیمارستانی (بیماریزای انسانی)

خلاصه نتایج قابل گزارش(قبل از چاپ مقاله فول تکست) تا این مرحله:

 • مداخله میدان شعوری در سطح باکتری های گرم مثبت و گرم منفی آزمایشگاهی و بیمارستانی (بیماریزای انسانی) اثبات و تایید شده است.
 • گرم مثبت یا گرم منفی بودن باکتری ها تاثیری در نوع پاسخ به تاثیر میدان شعوری فرادرمانی نداشته است.
 • اختلاف در جمعیت اولیه در سویه های باکتریایی آزمایشگاهی و بیمارستانی تاثیری در پاسخ به میدان شعوری ندارد.
 • پاسخ به میدان شعوری فرادرمانی در سویه های آزمایشگاهی نسبت به سویه های بیمارستانی، غیر اختصاصی تر (کمتر وابسته به سویه) است.
 • تفاوت در پاسخ سویه ها در مواجهه با میدان شعوری وجود دارد. تحلیل نتایج باید با توجه به نقش و ساز و کار سویه در اکوسیستم صورت بگیرد.
 • تغییر در مقاومت سویه های باکتری بیمارستانی در مواجهه با میدان شعوری با درجات مختلف صورت می گیرد. تحلیل تغییر و عدم تغییر با توجه به جایگاه سویه در اکوسیستم قابل انجام است.

4- مطالعات انجام شده حوزه گیاه شناسی

الف- بررسی تاثیر میدان شعوری بر شاخص های فنوتیپی (آزمون فنوتایپینگ)

 • الف-1 فنوتایپینگ در شرایط نزدیک به شرایط اکوسیستم و اقلیم طبیعی گیاهان
 • الف-2 فنوتایپینگ در شرایط محیط کشت آزمایشگاهی و کنترل بیشتر بر اقلیم

ب- بررسی تاثیر میدان شعوری فرادرمانی بر شاخص های ژنوتیپی پارامترهای فنوتیپی تعیین شده در مرحله قبل.

 • بررسی تاثیر میدان شعوری فرادرمانی بر پارامترهای رشد و تکوین گیاه تیپیک گلخانه ای (توت فرنگی) با بررسی مرگ و میر گیاهان، تعداد و سطح برگ، تعداد شاخه، تعداد گل، تعداد میوه، زمان گل دهی و میزان عفونت در جمعیت انبوه (120 گلدان) گیاهان و در زمان حدود 3 ماه در مقایسه دو گروه نمونه و کنترل.
 • بررسی تاثیر میدان شعوری فرادرمانی بر پارامتر رشد و تکوین گیاه Arabidopsis thaliana در شرایط محیط کشت آزمایشگاهی.
 • بررسی تاثیر پارامترهای فاصله، الگوی قرار گرفتن در شرایط آزمایش، دما و پارامترهای محیطی بر تکرارپذیری جواب آزمون های گیاهی در دو مورد بالا.

خلاصه نتایج قابل گزارش(قبل از چاپ مقاله فول تکست) تا این مرحله:

 • مداخله میدان شعوری در سطح گیاهان در شرایط طبیعی اکوسیستم گیاهی و محیط کشت آزمایشگاهی بر شاخص های فنوتیپی رشد و تکوین گیاهان اثبات و تایید شده است.
 • بررسی تغییرات در شاخص های ظاهری رشد گیاهان با در نظر گرفتن قواعد تاثیرگذاری اکوسیستم بر گیاهان، نیازمند بررسی جمعیت قابل ملاحظه و زیاد از گیاهان تحت مطالعه است.
 • شاخص های ظاهری تغییرات اندک و ظریفی دارند و حساسیت بالای روش اندازه گیری تغییرات موردنظر از اهمیت بالایی برخوردار است.
 • میدان شعوری فرادرمانی باعث کاهش احتمال عفونت (بیماری) در گیاهان تحت مطالعه در شرایط طبیعی رشد، به میزان حدود 73% شده است.
 • در طی زمان یک ماه مطالعه، شاخص های مهم رشد و تکوین در جمعیت کلی نمونه و کنترل (در اکوسیستم واحد گیاهی)، طی مدت یک ماه در جمعیت حدود 120 نفره به تعادل می رسد؛ به این مفهوم که پارامترهایی که در جمعیت کنترل در 10 روز اول بیش از نمونه بوده اند، در 10 روز دوم بالعکس، در نمونه بیشتر شده اند و نهایتا در 10 روز سوم (پایان ماه اول) در کل جمعیت نمونه و کنترل، شاخص در کل جمعیت در نمونه و کنترل بهم نزدیک تر شده اند.
 • تغییرات در افراد مختلف در جمعیت نمونه، در شاخص هایی که افزایش نشان داده اند، در افراد مختلف جمعیت نمونه، میزان ارتقای متفاوتی را نشان می دهد.
 • تاثیرگذاری میدان شعوری در حالت تکرارشونده (هر روز یک بار طی یک ماه) نسبت به یک بار اعمال شده (در آغاز آزمایش)، در محیط کشت آزمایشگاهی، تاثیر بیشتری بر رشد طولی ریشه گیاه (ژئوتروپیسم) داشته است.

5- مطالعات انجام شده حوزه میکروتوبول:

 • بررسی تاثیر میدان شعوری فرادرمانی در حالت یک بار اعلام و چند بار اعلام بر تجمع و پلیمریزاسیون میکروتوبول ها.
 • بررسی تاثیر فاصله بین چاهک ها و پلیت های حامل توبولینها بر نتایج پلیمریزاسیون میکروتوبول ها.
 • بررسی شرایط تکرارپذیری آزمون میدان های شعوری بر توبولین ها و میکروتوبول ها.
 • بررسی میدان های شعوری مختلف بر پلیمریزاسیون میکروتوبول ها.
 • بررسی شرایط مشابه مطالعه مغز و مطالعه ی سلول سرطانی جهت تحلیل نتایج این دو مطالعه بر اساس رفتار میکروتوبول ها

خلاصه نتایج قابل گزارش(قبل از چاپ مقاله فول تکست) تا این مرحله:

 • مداخله میدان شعوری در سطح توبولین ها و میکروتوبول اثبات و تایید شده است.
 • پارامترهای موثر بر مشاهده اثرات میدان شعوری در سطح میکروتوبول ها متعددند: 1- فاصله بین پلیت ها. 2- فاصله بین چاهک ها. 3- هم زمانی انجام مطالعات یکسان جهت مقایسه نتایج.
 • میدان شعوری فرادرمانی بر پلیمریزاسیون میکروتوبول ها طبق شرایط استاندارد و نرم آنها، تاثیری مثبت و افزاینده دارد.
 • میدان شعوری تکرارشونده، نسبت به حالت تک باره، تاثیری فزاینده تر بر پلیمریزاسیون میکروتوبول ها دارد.

6- مقاله های ارسالی(9 مقاله) به کنگره آریزونا 2020 – آمریکا و فعالیت های مرتبط با آن

آریزونا برگزارکننده بزرگ ترین تجمع تیم های تحقیقاتی مطالعه کننده بر حوزه آگاهی از سرتاسر جهان هر دو سال یکبار است. اولین و آخرین حضور مجموعه تحقیقاتی عرفان حلقه در این کنگره مربوط به سال 2016 و ارائه یک پوستر بود. به منظور شرکت در آریزونای 2020 اقدامات زیر انجام و نتایج به شکل زیر حاصل شد:

 • سابمیت خلاصه دو پروژه تحقیقاتی استاندارد تجربی توسط هسته علمی در حوزه مغز و سلول و پذیرش به صورت ارائه پوستر و اورال(ارائه به صورت سخنرانی) آن در کنفرانس آریزونا 2020 آمریکا.
 • آماده سازی محتوای سایت علمی جهت برقراری ارتباط با مخاطبین محقق،cosmointel.comدریافت فایل، داده و مقاله از آنها و ارائه راهنمایی های لازم جهت طراحی مطالعه.
 • نهایی سازی داده های هفت خلاصه مقاله دیگر و نهایی سازی و سابمیت آنها برای کنگره و پذیرش همگی آنها به صورت پوستر(نام پروژه ها پس از رونمایی در کنگره آریزونا، متعاقبا به اطلاع رسانیده میشود. زیرا، طبق مقررات شرکت در کنگره تا قبل از آن نباید منتشر شوند)
 • آماده سازی هشت پوستر و یک فایل پاورپوینت ارائه شفاهی قابل ارائه با استاندارد جهانی.
 • تشکیل تیم تخصصی زبان برای شناسایی کلید واژه های اساسی عرفان کیهانی حلقه و تفکیک آنها از کلید واژه های موجود در دنیای علم و سایت های جستجو و ترجمه دقیق منابع موردنیاز سایت، کاتالوگ و هسته علمی.
 • آماده سازی درافت اولیه منوال ارتباط با محققین جهت آشنایی آنها با اصول اولیه مجموعه.
 • آماده سازی درافت اولیه بروشور و کاتالوگ کنگره جهت ارائه به محققین.
 • تهیه FAQ مناسب جهت آماده سازی تیم اجرایی و لازم برای محتوای سایت و کاتالوگ مجموعه.
 • آموزش و آماده سازی تیم پنج نفره اجرایی علمی جهت حضور در غرفه و ارائه مبانی تئوریک و علمی مجموعه.

7- پروژه های متعدد در دست تحقیق (پس از پایان تحقیقات به اطلاع رسانیده می شوند).