نویسندگان محمد علی طاهری، سارا ترابی، فرید سمسارها
تاریخ انتشار 15 اکتبر 2021
مجله *
جلد **
صفحات ***
ناشر کازمواینتل

چکیده:

پزشکی شخصی سرطان در حال حاضر بر دانش مجموعه جهش های سرطانی و استفاده مناسب از داروهایی که ژن ها یا مسیرهای تغییر یافته در بیماران را هدف قرار می دهند، متمرکز شده است. بنابراین، نیاز اساسی روشهای تشخیصی پیچیده تر ex vivo وجود دارد که زیست شناسی تومورهای انسانی را بدقت بررسی کند و پاسخ به درمان های هدفمند و مبتنی بر ایمنی را در زمان واقعی پیش بینی کند. در این مطالعه ما یک دستگاه میکروسیستم محیطی کنترل شده با میکروسیال سه بعدی شامل دو کانال محیط کشت است که به طور موازی در دو طرف یک ناحیه گسترده و مرکزی قرار داشته و حاوی اسفروئیدهای سلول توموری درون ماتریس خارج سلولی تعبیه شده اند را، توسعه داده ایم. در این شرایط، تأثیر میدان شعوری فرادرمانی را بر رده سلولی T14 بررسی کردیم. میدان های شعوری، میدان هایی غیرمادی و غیرانرژیایی هستند که تأثیر آنها بر جهان ماده و انرژی در مطالعات زیستی و فیزیکی دیده شده است. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، تحت تأثیر تیمار میدان شعوری فرادرمانی، رده سلولی T14 افزایش معناداری در بقا در مقایسه با گروه شاهد نشان می دهد.

کلمات کلیدی: ex vivo، میکروسیال، رده سلولی، سرطان، میدان های شعوری

لینک: ***