غربالگری تاثیر میدان شعوری فرادرمانی بر تومورهای جامد 4T1 در ریزمحیط Ex vivo کنترل شده

نویسندگان محمد علی طاهری، سارا ترابی، فرید سمسارها
تاریخ انتشار Apr 17, 2022
مجله ژورنال علمی کازمواینتل
جلد cover_issue_7_en_US سری۱ شماره ۶
صفحات از صفحه ۴۶ تا ۵۳
ناشر کازمواینتل

چکیده:

پزشکی شخصی سرطان در حال حاضر بر دانش مجموعه جهش های سرطانی و استفاده مناسب از داروهایی که ژنها یا مسیرهای تغییر یافته در بیماران را هدف قرار میدهند، متمرکز شده است. بنابراین، نیاز اساسی روشهای تشخیصی پیچیده تر ex vivo وجود دارد که زیست شناسی تومورهای انسانی را به دقت بررسی کند و پاسخ به درمان های هدفمند و مبتنی بر ایمنی را در زمان واقعی پیش بینی کند. میدانهای شعوری (ط)، میدان هایی غیرمادی و غیرانرژیایی هستند که تأثیر آنها بر جهان ماده و انرژی در مطالعات زیستی و فیزیکی دیده شده است. در این مطالعه ما یک دستگاه میکروسیستم محیطی کنترل شده با میکروسیال سه بعدی شامل دو کانال محیط کشت که به طور موازی در دو طرف یک ناحیه گسترده و مرکزی قرار داشته و حاوی اسفروئیدهای سلول توموری درون ماتریس خارج سلولی تعبیه شده اند را توسعه داده ایم. در این شرایط، تأثیر میدان شعوری فرادرمانی را بر رده سلولی 4T1 بررسی کردیم. بر اساس نتایج، تحت تأثیر تیمار میدان شعوری فرادرمانی، رده سلولی 4T1 افزایش معناداری در بقا در مقایسه با گروه شاهد نشان میدهد.

کلمات کلیدی: ex vivo, میکروسیال , رده سلولی, سرطان, میدان های شعوری طاهری


ارجاع به مقالها  طاهری م. ع. ., ترابی س. ., & سمسارها ف. . (2022). غربالگری تاثیر میدان شعوری فرادرمانی بر تومورهای جامد 4T1 در ریزمحیط Ex vivo کنترل شده. ژورنال علمی کازمواینتل1(6), 46–53. Retrieved from https://journalofcosmointel.com/index.php/journalofcosmointel/article/view/55