معرفی Sciencefact

شرح عکس: ارتباط میان علم و Sciencefact؛ علم به مطالعه ماده و انرژی می‌پردازد. این دیدگاه کمّی بوده نسبت به کیهان و اجزای آن دیدگاهی سخت‌افزاری دارد. این درحالی است که Sciencefact صرفا به مطالعه بخشی می‌پردازد که نه ماده است و نه انرژی و نسبت به کیهان و اجزای آن دیدگاهی با منشاء نرم‌افزاری دارد.

نکات برجسته:

  • مطالعات علم رایج به بررسی ماده و انرژی می‌پردازد. این دیدگاه به‌طور عمده کمّی بوده و نسبت به کیهان و اجزای آن دیدگاهی سخت‌افزاری دارد.
  • برخلاف این دیدگاه، Sciencefact به عنوان یک علم جدید فقط به بررسی مواردی می‌پردازد که نه ماده و نه انرژی است و نسبت به کیهان و ارتباط آن با اجزای خود دیدگاهی با اصالت نرم‌افزاری دارد.
  • رشته Sciencefact به مقوله شعور پرداخته و جهان را متاثر از شبکه شعور کیهانی (CCN) درنظر می‌گیرد.
  • رشته Sciencefact شواهدی در زمینه تاثیر میدان‌های شعوری بر دنیای ماده و انرژی ارائه می‌دهد.

معرفی سایت کازمواینتل و علم جدید Sciencefact