معرفی علم جدید Sciencefact

علم رایج به بررسی ماده و انرژی می پردازد. این نگاه به طور عمده کمّی است و اصالت را به بخش سخت افزار کیهان و اجزای آن می دهد. در حالی که علم جدید (sciencefact) به طور صرف به بخشی می پردازد که نه ماده است و نه انرژی و به کیهان و آجزای آن از زاویه اصالت نرم افزار نگاه می کند.