در ماه ژوئن ۲۰۲۱، بیست و یک پژوهش جدید (از ۳۰ پژوهش انجام گرفته) در قالب مقالات تحقیقاتی از محققان ساینسفکت در ارتباط با چگونگی تاثیر میدان‌های شعوری منتشر شد. ۶ مقاله از ۲۱ مقاله منتشر شده مربوط به مطالعات کووید-۱۹ بوده و ۱۵ مقاله دیگر در زمینه‌های گوناگون از جمله: مطالعات مغزی و نورولوژیکی، سرطان، ضربان قلب، و مطالعات آزمایشگاهی گوناگون بر روی سلول و ویروس، ملوکول، و مواد رادیواکتیو می‌باشد. در حال حاضر ترجمه ۱۰ مقاله به زبان فارسی در این وبسایت قرار گرفته و سایر مطالعات تحقیقاتی در دست ترجمه می‌باشد.

عنوان مقالات مرتبط با کووید-۱۹ شامل:

 • تاثیرات میدان شعوری فرادرمانی بر محیط کشت سلولی، آلودگی باکتریایی کشت سلولی و نیز تکثیر ویروس کرونا در آزمایشگاه
 • اثر میدان شعوری فرادرمانی بر میزان بیان ژن فاکتور رونویسی NF-kB و فاکتورهای پیش التهابی IL-1β ،IL-6 و TNF-α در نمونه خون بیماران مبتلا به عفونت COVID-19
 • بررسی تأثیرات میدان های شعوری بر ویروس کرونا در مقایسه با ماده ضد عفونی کننده
 • مطالعه بقا و قدرت عفونت زایی ویروس کرونا بر روی موادغذایی مختلف تحت تأثیر میدان های شعوری
 • تأثیر میدان های شعوری بر بقا و عفونت زایی ویروس کرونا در pH های مختلف
 • تأثیر میدان های شعوری بر بقا و عفونت زایی ویروس کرونا در دماهای مختلف

عنوان مقالات دیگر:

 • Effect of Faradarmani Consciousness Field on the Mice 4T1 Breast Cancer Model
 • Influence of Faradarmani Consciousness Field (FCF) on Spatial Memory and Passive Avoidance Behavior of Scopolamine Model of Alzheimer Disease in Male Wistar Rats
 • Faradarmani Consciousness Field Suppresses Alzheimer’s Disease Development in both in vitro and in vivo Models of the Disease
 • اثر میدان شعوری فرادرمانی بر مقاومت آنتی بیوتیک در باکتری
 • Neural Correlation of Faradarmani Consciousness Field Mind Mediation: A Comparative Functional Connectivity and Graph analysis
 • Task-fMRI Group and Functional Connectivity Analysis of the Brain During Faradarmani Consciousness Field Connection
 • بررسی اثر میدان‌شعوری بر سرطان بتن (ASR)
 • Distinction of Consciousness Fields According to Taheri from Other Conventional Physical Fields: Evaluating the Magnetic Properties of Materials
 • Investigation of the effect of Faradarmani Consciousness Field on heart rate variability parameters
 • The Structure and Function of Horseradish Peroxidase (HRP) under the Influence of the Faradarmani Consciousness Field (FCF)
 • Investigation of the properties of Tc-99m radioisotope and water contaminated with Tc-99m under the influence of Consciousness Fields
 • Evaluation of the Influence of Faradarmani Consciousness Field on Viral Growth
 • تأثیر میدان شعوری فرادرمانی بر تکثیر، فعالیت آنزیم تلومراز و طول تلومر سلول های بنیادی مزانشیمی انسان
 • تأثیر میدان شعوری فرادرمانی بر حساسیت دارویی باکتری بیماری زای انسانی سودوموناس آئروژینوزای مقاوم به آنتی بیوتیک
 • تأثیر میدان شعوری فرادرمانی بر میزان حساسیت کاندیدا آلبیکانس و آسپرژیلوس فومیگاتوس به داروهای ضد قارچی

برای مطالعه مقالات اینجا کلیک کنید.