همبستگی عصبی واسطه گری ذهن در میدان شعوری فرادرمانی: ارتباط عملکردی و تحلیل گراف مقایسه ای

نویسندگان محمدعلی طاهری، فاطمه مدرسی عاصم، نوشین نبوی، پریسا مفتون، فرید سمسارها
تاریخ انتشار Apr 16, 2022
مجله ژورنال علمی کازمواینتل
جلد cover_issue_3_en_US سری۱ شماره ۲
صفحات صفحه۳۴ تا ۴۵
ناشر کازمواینتل

چکیده:

مطالعه شبکه های مغزی با استفاده از تجزیه و تحلیل داده های الکتروانسفالوگرافی (EEG) بر اساس وابستگی های آماری (اتصال عملکردی) و مفاهیم نظریه گراف ریاضی در علوم عصبی و علوم شناختی برای بررسی افراد بیمار و سالم رایج است. میدانهای شعوری بر اساس نظریه محمد علی طاهری و کاربردهای آنها در بهینه سازی سیستم مورد مطالعه، در تحقیقات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه، ما نتایج کار با میدان شعوری فرادرمانی (FCF) را در سطح مغز فرادرمانگرها بررسی می کنیم. طبق تئوری محمد علی طاهری، فرادرمانگرها یکی از اجزای ضروری در واسطه گری عملکرد میدان شعوری فرادرمانی هستند. برای این منظور، ارتباط عملکردی و موثر و گراف های مغزی مربوط به EEG از مغز فرادرمانگرها با گروه های غیرفرادرمانگر طی ارتباط میدان شعوری فرادرمانی مقایسه می شود. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، مغز فرادرمانگرها کاهش قابل توجهی در باندهای فرکانسی دلتا (BA8)، بتا 2 (BA4/6/8/9/10/11/32/44/47) و بتا 3 (در 34 ناحیه برادمن از 52)، عمدتا در لوب پیشانی و پس از آن در لوب آهیانه ای و گیجگاهی در مقایسه با غیرفرادرمانگران نشان می دهد. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل ارتباطات عملکردی و موثر در شبکه پیشانی، کاهش ارتباطی چندگانه غالب را عمدتا در مورد باند فرکانسی بتا 3 در تمام قسمت های شبکه پیشانی نشان می دهد. از سوی دیگر، تجزیه و تحلیل نظریه گراف مغز فرادرمانگر افزایش فعالیت مناطق O2-T5-F4-F3-FP2-F8 و کاهش قابل توجه طول مسیر مشخصه و افزایش efficiency global، ضریب خوشه بندی و transitivity را نشان می دهد. در مجموع، کارآیی عملکرد گراف بالاتر منحصر به فرد و کاهش فعالیت و ارتباط مغز در حین واسطه گری ذهن در حین کارکرد میدان شعوری فرادرمانی، عملکرد غیرفعال و آشکارساز مغز انسان را در حین ارتباط با میدان شعوری فرادرمانی نشان می دهد.

کلمات کلیدی: گراف مغزی, EEG, میدان شعوری فرادرمانی, میدان های شعوری طاهری, ارتباط عملکردی

 

ارجاع به مقالها طاهری م. ع. ., مدرسی عاصم ف. ., نبوی ن., مفتون پ., & سمسارها ف. (2022). همبستگی عصبی واسطه گری ذهن در میدان شعوری فرادرمانی: بررسی مقایسه ای ارتباط عملکردی و آنالیز گراف ژورنال علمی کازمواینتل1(2), 34–45. Retrieved from https://journalofcosmointel.com/index.php/journalofcosmointel/article/view/20