نویسندگان بهاره کزازی –محمدعلی طاهری
تاریخ انتشار Apr 18, 2022
مجله ژورنال علمی کازمواینتل
جلد cover_issue_9_en_US سری۱ شماره ۸
صفحات ازصفحه ۸ تا ۲۱
ناشر کازمواینتل

چکیده:

طبق نظریه طاهری، شعور (ط) میتواند به ماده و انرژی تبدیل شود و بالعکس. میدان پیوند شعوری یکی از میدان های شعوری طاهری است که توسط محمد علی طاهری به عنوان میدان هایی جدید معرفی و برقرار شده است. این میدانها نه ماده هستند و نه انرژی؛ بنابراین کمیت ندارند اما تأثیر مستقیم بر ماده و انرژی دارند. به عبارت دیگر، اگرچه میدان های شعوری (ط) را نمیتوان به طور مستقیم اندازه گیری کرد، اما میتوان اثرات آنها را به طور غیر مستقیم از طریق آزمایشهای تکرار شونده بررسی کرد. مطالعه ی حاضر باهدف بررسی این فرضیه با اندازه گیری تغییر جرم سیلیس خالص از طریق فرآیند گرمایش انجام شده است. نمونه های ساخته شده از پودر سیلیس خالص 95 درصد با اندازه ذرات تقریبا 1700 نانومتر از یک بسته و تحت شرایط یکسان تحت آنالیزهای حرارتی زیر قرار گرفتند: DTA ( آنالیز حرارتی تفاضلی)، DSC (گرماسنجی افتراقی (TGA)، وزن سنجی حرارتی). آنالیزها بر روی دو مجموعه از نمونه ها، یک گروه از نمونه ها تحت تأثیر میدان پیوند شعوری (ط) و گروه دیگر به عنوان نمونه های شاهد انجام شد. نمونه های 6 میلیگرمی با نرخ رشد دما 10 درجه سانتیگراد بر دقیقه، در محدوده ی دمایی 25 تا 1000 درجه سانتیگراد، در هوا، تحت استاندارد E1131-ASTM حرارت داده شدند. نتایج نشان داد که هیچ تغییری در ساختار سیلیس خالص مانند ذوب یا تبدیل و غیره وجود ندارد. از طرف دیگر، نمونه های در معرض میدان شعوری (ط) به طور متوسط 722 درصد در دمای 350 درجه و درمجموع 141 درصد در دمای نهایی جرم بیشتری نسبت به نمونه های شاهد از دست دادند. بر اساس مشاهدات عینی نتایج، مشخص میشود که این تفاوت معنی دار هیچ توضیح مادی قابل قبولی ندارد و بنابراین حاکی از وجود میدان شعوری (ط) است که اعمال شده است. همچنین اثباتی بر نظریه طاهری مبنی بر تبدیل شعور (ط) به ماده و انرژی است.

کلمات کلیدی: پودر سیلیس, میدانهای شعوری طاهری, میدان پیوند شعوری , آنالیز حرارتی


ارجاع به مقالها  کزازی ب. ., & طاهری م. ع. (2022). تغییرات جرم سیلیس خالص تا 1000 درجه سانتیگراد تحت تأثیر میدان پیوند شعوری طاهری: مطالعه تئوری شعور طاهری. ژورنال علمی کازمواینتل1(8), 8–21. Retrieved from https://journalofcosmointel.com/index.php/journalofcosmointel/article/view/61