نویسندگان محمدعلی طاهری، فیروز پایروند، فرزاد احمدخانلو، سارا ترابی، فرید سمسارها
تاریخ انتشار ژوئن 30, 2021
مجله *
جلد **
صفحات ***
ناشر SSRN

چکیده:

ثابت فروپاشی مواد رادیواکتیو خاصیت ذاتی رادیوایزوتوپ ها و نشان دهنده ماهیت آنهاست. وجود مواد رادیواکتیو در محیط، از جمله منابع آب، منجر به آلودگی رادیواکتیو می شود که تهدیدی بالقوه و واقعی برای اکوسیستم زنده است. به گفته محمدعلی طاهری، میدان های شعوری (CFs) ماهیت متفاوتی با میدان های فیزیکی شناخته شده دارند و اثربخشی آنها بر خواص مغناطیسی مواد و موجودات زنده در سطوح مختلف قبلاً بررسی و تأیید شده است. در این مطالعه، اثر CF بر خواص رادیواکتیو رادیوایزوتوپ تکنسیوم m99 و همچنین آب آلوده به این ایزومر هسته ای مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نتایج این مطالعه و مطابق با اصول میدان های شعوری، این میدان ها تأثیر قابل توجهی بر خواص رادیواکتیو رادیوایزوتوپ تکنسیوم m99 ندارند. با این حال، در شرایطی که این ایزومر هسته ای منجر به رفتار آلودگی در مجاورت مولکول های آب شود، میدان شعوری نوع 2 ثابت فروپاشی موثر را افزایش می دهد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که میدان های شعوری تأثیرات قابل توجهی بر کاهش و حذف آلودگی های رادیواکتیو در محیط های آبی دارند.

کلمات کلیدی: میدان های شعوری؛ تکنسیوم m99 ؛ آلودگی رادیواکتیو آب؛ مواد رادیواکتیو؛ ثابت فروپاشی؛ نیمه عمر موثر

لینک: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3917935