بررسی خواص رادیوایزوتوپ Tc-99m و آب آلوده به Tc-99m تحت تأثیر میدان های شعوری طاهری

نویسندگان محمدعلی طاهری، فیروز پایروند، فرزاد احمدخانلو، سارا ترابی، فرید سمسارها
تاریخ انتشار Apr 17, 2022
مجله ژورنال علمی کازمواینتل
جلد cover_issue_5_en_US سری۱ شماره ۴
صفحات صفحه ۲۰ تا ۲۹
ناشر کازمواینتل

چکیده:

ثابت فروپاشی مواد رادیواکتیو خاصیت ذاتی رادیوایزوتوپ ها و نشان دهنده ماهیت آنهاست. وجود مواد رادیواکتیو در محیط، از جمله منابع آب، منجر به آلودگی رادیواکتیو میشود که تهدیدی بالقوه و جدی برای اکوسیستم زنده است. بر اساس تئوری محمدعلی طاهری، میدانهای شعوری (ط) (TCFs) ماهیت متفاوتی با میدانهای فیزیکی شناخته شده دارند و اثربخشی آنها بر خواص مغناطیسی مواد و موجودات زنده در سطوح مختلف قبال بررسی و تأیید شده است. در این مطالعه، اثر TCFs بر خواص رادیواکتیو رادیوایزوتوپ تکنسیوم m99 و همچنین آب آلوده به این ایزومر هسته ای مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نتایج این مطالعه و مطابق با اصول TCFs، این میدانها تأثیر قابل توجهی بر خواص رادیواکتیو رادیوایزوتوپ تکنسیوم m99 ندارند. با این حال، در شرایطی که این ایزومر هسته ای منجر به رفتار آلودگی در مجاورت مولکولهای آب شود، میدان شعوری (ط) نوع 2 ثابت فروپاشی موثر را افزایش میدهد. نتایج این مطالعه نشان میدهد که TCFs تأثیرات قابل توجهی بر کاهش و حذف آلودگی های رادیواکتیو در محیط های آبی دارند.

کلمات کلیدی: میدان های شعوری طاهری, تکنسیوم m99, آلودگی رادیواکتیو آب, مواد رادیواکتیو, ثابت فروپاشی, نیمه عمر موثر

 

ارجاع به مقالها  طاهری م. ع., پایروند ف. ., احمدخانلو ف., ترابی س. ., & سمسارها ف. . (2022). بررسی خواص رادیوایزوتوپ Tc-99m و آب آلوده به Tc-99m تحت تأثیر میدان های شعوری طاهری. ژورنال علمی کازمواینتل1(4), 20–29. Retrieved from https://journalofcosmointel.com/index.php/journalofcosmointel/article/view/33