نویسندگان زهرا رسولی؛ محمدعلی طاهری؛ افشین لرستانی؛ محمد قمری
تاریخ کنفرانس سپتامبر 2020
نام کنفرانس کنفرانس دانش آگاهی 2020 ,توسان, آریزونا

چکیده:

سایمنتولوژی، روشی برای استفاده از میدان شعوری در درمان سایکوپاتی و اختلالات روانی است که توسط محمد علی طاهری بینانگذاری شده است. طبق تئوری این روش، هر بخشی از اجزای وجودی انسان (بدن ، روان ، ذهن) با یکدیگر مرتبط هستند و اختلال در هر یک از آنها منجر به نقص در دیگران خواهد شد. همانطور که توسط بنیانگذار بیان شده است، شناسایی اختلال اجزا عملا غیرممکن است، مگر اینکه سیستمی هوشمند حاکم بر کل، اجزا آن را اسکن ، نقص را مشخص کرده و آنرا برطرف بهبود بخشد. این در واقع عملکردی است که توسط میدان شعوری ذکر شده در روش سایمنتولوژی انجام می شود. این مطالعه نیمه آزمایشی پیش آزمون، پس آزمون، بر مقایسه بین تأثیر رفتاردرمانی (BT) و سایمنتولوژی در کاهش اضطراب زنان تحت درمان در کلینیک پزشکی فردیس در کرج (یک شهر بزرگ در نزدیکی پایتخت ایران) متمرکز است. نمونه گیری به صورت تصادفی انجام شد و 45 نفر در سه گروه مساوی انتخاب شدند (استفاده از سایمنتولوژی، استفاده از BT، کنترل که هیچ درمانی دریافت نکردند). روش سایمنتولوژی شامل 7 جلسه، هفته ای یکبار، به مدت 90 دقیقه حضور در جلسات بود که پس از ارائه تئوری مورد نیاز روش مطالعه، بیماران به مدت 20 دقیقه تحت تأثیر میدان شعوری این روش قرار گرفتند. از پرسشنامه زونگ برای جمع¬آوری داده ها و ارزیابی اثربخشی هر روش استفاده شد. با توجه به مقایسه شاخص اضطراب زنان بین سنجش¬های پس آزمون و پیش آزمون، شاخص اضطراب گروه های سایمنتولوژی، BT و کنترل به ترتیب حدود 12٪ ، 7٪ و 2.5٪ کاهش یافته است. علاوه بر این، مقایسه این کاهش بین گروه سایمنتولوژی و گروه کنترل وBT ، به ترتیب در حدود 12٪ (p-value = 0.001) و 6٪ (p-value = 0.03) کاهش معنی دار نشان داد. تفاوت بین شاخص اضطراب گروه BT و گروه کنترل در مطالعه حاضر معنی دار نبود. در نتیجه، روش سایمنتولوژی و میدان شعوری آن تأثیر قابل توجهی در کاهش اضطراب بیماران مطالعه حاضر دارد و مطالعه بر جمعیت مردان و با با تعداد افراد بیشتر توصیه می شود.

کلمات کلیدی: Anxiety; Behavior Therapy; Consciousness filed; Psymentotherapy

نام سازمان: کازمواینتل