نویسندگان محمدعلی طاهری، لاله امانی، بهزاد عظیمی، علی زمان وزیری، احمد خلیلی
تاریخ انتشار ژوئن 27, 2021
مجله *
جلد **
صفحات ***
ناشر کازمواینتل

چکیده:

بیماری کرونا 2019 (COVID-19) به یک چالش جهانی تبدیل شده است. سندروم حاد تنفسی (ARDS) که توسط ویروس کرونا ایجاد می شود اغلب همراه با طوفان سایتوکاین است. میدان شعوری فرادرمانی اولین بار توسط محمدعلی طاهری معرفی شد. این میدان نه ماده است و نه انرژی، کمیت پذیر نبوده، نمی توان مستقیما آن را اندازه گیری کرد اما می توان اثرات آن را بطور غیر مستقیم توسط آزمایش های مختلف بررسی کرد. هدف از این آزمایش بررسی اثر میدان شعوری فرادرمانی بر فاکتورهای ضدالتهاب در نمونه های خون بیماران مبتلا به COVID-19 می باشد.

ابتدا از 53 بیمار نمونه خون گرفته شد و سپس قبل و بعد از تأثیر فرادرمانی بر روی نمونه ها، بیان mRNA ژن های NF-kB، TNF-α، IL-1β و IL-6 مورد بررسی قرار گرفت

. نتایج نشان داد که بیان ژن های NF-kB، IL-1β به طور معنی داری کاهش یافت(p < 0.05) و بیان ژن TNF-α در نمونه هایی مورد مطالعه تحت تأثیر میدان شعوری بطور معنی دار افزایش یافت(p  0.05) .

تعدیل سیستم ایمنی در سطح NF-κB و IL-1β توسط میدان شعوری فرادرمانی ممکن است منجر به کاهش طوفان سیتوکین در بیماران COVID-19 شود. با این حال ، در شناسایی اثرات این میدان شعوری باید تحقیقات بیشتری انجام شود.

کلمات کلیدی:COVID-19، فرادرمانی، میدان شعوری، فاکتورهای پیش التهابی

لینک: ***