بررسی اثر میدان شعوری فرادرمانی بر میزان بیان ژن فاکتور رونویسی NF-kB و فاکتورهای پیش التهابی بیان ژن در نمونه خون بیماران مبتلا به عفونت COVID-19

نویسندگان محمد علی طاهری,لاله امانی ,بهزاد عظیمی,علی زمان وزیری,احمد خلیلی
تاریخ انتشار Apr 16, 2022
مجله ژورنال علمی کازمواینتل
جلد cover_issue_v1n1_en_US-scaled سری 1 شماره 1
صفحات صفحه ۳۷ تا ۴۲
ناشر کازمواینتل

چکیده:

بیمـاری کرونـا 2019 (19-COVID) بـه یـک چالـش جهانی تبدیل شـده اسـت. سـندروم حـاد تنفسـی (ARDS) کـه توسـط ویـروس کرونا ایجـاد می شـود اغلب همراه بـا طوفان سـایتوکاین اسـت. میـدان شـعوری فرادرمانی، یکـی از میدانهـای شـعوری (ط) متعدد، توسـط محمدعلـی طاهـری معرفـی شـد کـه نـه مـاده اسـت و نـه انـرژی. بنابرایـن غیر قابـل سـنجش بـوده و نمی تـوان مسـتقیما آن را اندازه گیری کـرد اما می تـوان اثرات آن را بطـور غیـر مسـتقیم توسـط آزمایش هـای اسـتاندار علمی بررسـی کـرد. ایـن مطالعه با هـدف بررسـی اثر میدان شـعوری فرادرمانی بـر فاکتورهای ضدالتهـاب در نمونه های خون بیمـاران مبتلا بـه 19-COVID انجـام شـد. ابتـدا از 53 بیمـار مبتلا بـه 19-COVID نمونه خـون گرفتـه شـد و بیـان mRNA ژن هـای IL-1β ،TNF-α ،NF-kB و 6-IL در نمونه هـای گـروه تحـت تاثیر میدان شـعوری فرادرمانی و گروه کنترل مورد بررسـی قـرار گرفت. نتایج نشـان داد کـه بیان ژن هـایNF-kB ، IL-1β به طـور معنی داری کاهش یافـت (0.05 > p ) و بیـان ژن TNF-α در نمونه هایـی مـورد مطالعـه تحـت تأثیر میـدان شـعوری فرادرمانی بطـور معنـی دار افزایـش یافـت (0.05 > p)، امـا بیـان 6-IL بـه طـور معنـی دار تغییـر نکـرد (0.05 < p). نتیجـه می گیریـم که تعدیل سیسـتم ایمنـی در سـطح NF-kB و IL-1β توسـط میـدان شـعوری فرادرمانـی ممکـن اسـت منجر بـه کاهـش طوفان سـیتوکین در بیمـاران 19-COVID شـود. بـا این حال، در شناسـایی اثرات این میدان شـعوری (ط) باید تحقیقات بیشـتری انجام شـود. NF-κBTNF-α, IL- 1β, and IL-6 genes in Faradarmani CF and control groups of samples. The results indicated that under the influence of Faradarmani CF, the expression of NF-κB and IL-1β genes was significantly decreased (p < 0.05), and the TNF-α gene expression was significantly increased (p < 0.05), but the expression of IL-6 did not show any significant change (p>0.05). We conclude that immunomodulation at the level of NF-κB and IL-1β by Faradarmani CF may inhibit the cytokine storm in COVID-19 patients. However, further studies are required to identify all effects of this T-Consciousness Field.

کلمات کلیدی: COVID-19, فرادرمانی, میدان های شعوری (ط), فاکتورهای پیش التهابی


ارجاع به مقالها طاهری م. ع. ., امانی ل. ., عظیمی ب. ., زمان وزیری ع. ., & خلیلی ا. . (2022). اثر میدان شعوری فرادرمانی بر میزان بیان ژن فاکتور رونویسی NF-kB و فاکتورهای پیش التهابی IL-1β ،IL-6 و TNF-α در نمونه خون بیماران مبتلا به عفونت COVID-19. ژورنال علمی کازمواینتل1(1), 37–42. Retrieved from https://www.journalofcosmointel.com/index.php/journalofcosmointel/article/view/14