نویسندگان محمدعلی طاهری، فیروز پایروند، رضا یزدانپرست، فرزاد احمدخانلو، سارا ترابی، فرید سمسارها
تاریخ انتشار 17 اکتبر 2021
مجله *
جلد **
صفحات ***
ناشر کازمواینتل

چکیده:

مطالعه خواص مکانیکی مواد تحت تأثیر نیروها یکی از مطالعات بنیادی و کلاسیک در مهندسی و فیزیک است. در معرفی میدان شعوری به عنوان مفهومی جدید در ادبیات علمی، مطالعه این ویژگی ها در درک ماهیت و مکانیسم عملکرد آن اهمیت ویژه ای دارد. در این مطالعه، تأثیر دو نوع میدان شعوری بر خواص مکانیکی دو نوع فولاد، با استفاده از تست کشش مورد بررسی قرار گرفت.. نتایج آزمایشات نشان داد که مقاومت و شکنندگی فولاد ST-37 در شرایط بارگذاری دینامیک تحت تیمار میدان شعوری نوع 2 افزایش یافت. علاوه بر این، تحت تیمار به ترتیب نوع 1 و 2 میدان شعوری، نرم شدن فولاد کربنی ST-37 و فولاد آلیاژی AISI 4340 در بارگذاری شبه استاتیک مشاهده شده است. در نهایت، همبستگی بین نتایج آزمون و نظریه ی میدان های شعوری محمدعلی طاهری ارائه شد.

کلمات کلیدی: شکنندگی، میدان های شعوری، مواد، خواص مکانیکی، فولاد، مقاومت

لینک: ***