بررسی اثر میدان های شعوری طاهری بر خواص مکانیکی مواد

نویسندگان محمد علی طاهری,فیروز پایروند,رضا یزدانپرست,فرزاد احمدخانلو,سارا ترابی,فرید سمسارها
تاریخ انتشار Apr 17, 2022
مجله ژورنال علمی کازمواینتل
جلد cover_issue_5_en_US سری۱ شماره ۴
صفحات صفحه ۵۰
ناشر کازمواینتل

چکیده:

در مطالعه دیگری با عنوان «بررسی اثر میدان های شعوری طاهری بر خواص مکانیکی مواد» با استفاده از آزمایش کشش، تاثیرات دو نوع میدان های شعوری طاهری (TCF) بر خواص مکانیکی دو نوع فولاد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که استحکام و شکنندگی فولاد ST-37 در شرایط بارگذاری دینامیکی تحت تیمار میدان شعوری (ط) 2 افزایش مییابد. همچنین نرم شدن فولاد کربنی ST-37 و فولاد آلیاژی AISI 4340 در شرایط بارگذاری شبه استاتیک تحت تیمار میدان های شعوری (ط) 1 و 2 به ترتیب مشاهده شد. در این آزمایش، اثرات انواع مختلف میدان شعوری (ط) بر روی مواد تایید شد.

کلمات کلیدی: شکنندگی, میدان های شعوری, مواد, خواص مکانیکی, فولاد, استحکام

 

ارجاع به مقالها  طاهری م. ع. ., پایروند ف. ., یزدانپرست ر. ., احمدخانلو ف., ترابی س. ., & سمسارها ف. . (2022). بررسی اثر میدان های شعوری طاهری بر خواص مکانیکی مواد. ژورنال علمی کازمواینتل1(4), 52. Retrieved from https://journalofcosmointel.com/index.php/journalofcosmointel/article/view/35