نویسندگان سارا همتی، محمدعلی طاهری، نیما خداداد
تاریخ کنفرانس سپتامبر 2020
نام کنفرانس کنفرانس دانش آگاهی 2020 ,توسان, آریزونا

چکیده:

این مطالعه نتیجه یک پروژه تحقیقاتی به منظور توانمندسازی و بکار گیری هوش معنوی (باطنی) تحت تاثیر میدان شعوری است، که در چندین موسسه آموزشی انجام شده و شامل 120 نمونه آماری در هر سال آموزشی و در مدت 12 سال پی در پی مورد آزمون قرار گرفته است. ضرورت ارزیابی هوش معنوی و چگونگی بکارگیری آن به تفصیل بررسی شده است. از آنجا که هوش درونی تنها زمینه شناخته شده برای ایجاد خلاقیت و نوآوری است که می تواند زمینه کارآفرینی و استقلال شخص را به روش های مختلف تحریک کند. به همین دلیل روشی که در مطالعه حاضر شرح داده شده، روشی آزمایش شده برای آموزش درس در یک کلاس به گونه ای است که با روشن ساختن هوش درونی ، خلاقیت و نوآوری را پرورش می دهد. این روش بر اساس نظریه میدان شعوری است که توسط محمدعلی طاهری بیان شده است ، هر ذره در جهان تحت تأثیر میدان های مختلفی مانند جاذبه، الکترو مغناطیسی و غیره قرار داردو در هر یک از این میدان ها رفتار خاصی دارد. سایمنتولوژی رشته ای درمانی است که توسط محمد علی طاهری بنیان گذاشته شده است؛ او میدان شعوری را در این رشته چنین عنوان می کند که برنامه های نرم افزاری انسان، حیوان، گیاه و ماده بی جان در آن اصلاح شده و منجر به رفتار جدیدی می شود. براساس همین نظریه با قرار دادن دانش آموزان در میدان شعوری، هوش معنوی آنها بیدار شده و در نتیجه بستر کیفی آموزش و همزمان با ایجاد مسیری مفرح، پویا و پر از شور و شگفتی جهت آموزش بستر کمی آموزشی را متحول کرده ایم. بنابراین یادگیرنده در هرسنی می تواند مفاهیم آموزشی را درک کند و همچنین می تواند مسیر شغلی خود را در جهت کارآفرینی نوآورانه ارتقا دهد. در این مطالعه یک مسیر کیفی ایجاد میدان شعوری و مسیر کمی ایجاد چهار پایه آموزشی تعریف شده است. این چهار پایه بترتیب: 1- دیدی نو تا حیرت ایجاد کند. 2- انگیزه ای نو تا اندیشه کند. 3-اکتشافی نو تا گفتگو کند 4- اجرایی نو تا نمایش دهد. که خلاقیت مانند میزی است که بر این چهار پایه سوار می شود و طرح آن خود خلاقیت مربی را می طلبد که هوش باطنی او در میدان شعوری بیدار شده باشد. در این پژوهش، هوش معنوی و خلاقیت دانش پژوهان قبل و بعد از دوره با آزمونهای SISRI-24” King" آزمون “Torrance test of creativity”مورد سنجش قرار گرفت و در حدود 30 درصد ارتقا را نشان می داد. همچنین بر اساس نتایج مطالعه حاضر، گروهی که در معرض میدان شعوری قرار گرفتند در مقایسه با گروه کنترل 2.2 برابر سطح خلاقیت و نوآوری بیشتری نشان دادند.

کلمات کلیدی: Mohammad Ali Taheri; Creativity, Innovation, Inner Intelligence, Consciousness Field

نام سازمان: کازمواینتل