بررسی تأثیر یک میدان شعوری بر رفتار آنزیمی نانوزیم طلا

نویسندگان محمد علی طاهری، سارا ترابی، نوشین نبوی، فرید سمسارها
تاریخ انتشار Apr 17, 2022
مجله ژورنال علمی کازمواینتل
جلد cover_issue_8_en_US سری۱ شماره ۷
صفحات ازصفحه ۸ تا ۱۴
ناشر کازمواینتل

چکیده:

مطالعه ساختارهای شیمیایی با فعالیت مولکولی زیستی که رفتار مولکول های بیولوژیکی را تقلید می کنند، همواره مورد توجه پژوهشگران در زمینه آغاز حیات و همچنین فناوری و صنعت بوده است. در میان این ترکیبات، نوعی نانومواد با فعالیت مشابه آنزیم، به نام نانوزیم، عملکردی قابل مقایسه با ترکیبات درون سلولی دارند و پتانسیل زیادی برای جایگزینی آنزیم های طبیعی دارند. پیش از این، در چندین مطالعه، مشخص شده بود که میدان های شعوری (CFs) معرفی شده توسط محمدعلی طاهری، ماهیت متفاوتی با میدان های فیزیکی شناخته شده دارند و این توانایی را دارند که بر ماده و انرژی سیستم تحت مطالعه تأثیر بگذارند و آن را به حالت بهینه تر و کارکردی ترهدایت کنند. در این مطالعه، ما اثرات یک نوع میدان شعوری، که CF(A) نامیده ایم، را بر ساختار و عملکرد فیزیکوشیمیایی مدل های نانوشیمیایی طلا بررسی می کنیم. در مطالعه حاضر، با استفاده از روش های میکروسکوپ الکترونی و همچنین پراکندگی نور دینامیک و سنجش های سینتیکی، تغییرات در حدود 20 درصدی در اندازه نانوذرات و حدود 4 درصدی در ثوایت سینتیکی آن را تحت تأثیر میدان شعوری مشاهده کردیم. با توجه به نتایج این مطالعه، تکرارپذیری اثر میدان شعوری بر رفتار نانوزیم طلا تایید می شود. همچنین قویا مطالعات بیشتر در مورد تأثیر میدان های شعوری بر مولکول های مختلف زیست تقلید، برای درک بهتر مکانیسم عمل میدان-های شعوری پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی: فعالیت شبه آنزیمی؛ زیست تقلیدی؛ نانوزیم طلا؛ میدان های شعوری


ارجاع به مقالها طاهری م. ع., ترابی س., نبوی ن. ., & سمسارها ف. . (2022). بررسی تأثیر میدان شعوری طاهری 1 بر رفتار آنزیمی نانوزیم طلا. ژورنال علمی کازمواینتل1(7), 8–14. Retrieved from https://journalofcosmointel.com/index.php/journalofcosmointel/article/view/58