نویسندگان محمدعلی طاهری، فیروز پایروند، فرزاد احمدخانلو، سارا ترابی، فرید سمسارها
تاریخ انتشار 24 August 2021
مجله *
جلد **
صفحات ***
ناشر کازمواینتل

چکیده:

بررسی رفتار نور در مجاورت روزنه و مشاهده عدم قطعیت هایزنبرگ یک آزمایش کلاسیک در زمینه اپتیک است. بررسی میدان های شعوری معرفی شده توسط محمدعلی طاهری می تواند شامل مطالعات مختلفی در حوزه فیزیک سیستم های مورد مطالعه باشد. در اینگونه مطالعات، با اعمال میدان شعوری بر سیستم مورد مطالعه، تغییرات رفتار سیستم به عنوان تابعی از این میدان ها مشاهده می شود. مطالعه پیش رو، با دو هدف انجام شده است: (الف) بررسی تأثیر میدان های شعوری بر الگوی پراش نور لیزر در عبور از روزنه (الگوهای پراش فراونهوفر). (ب) بررسی تأثیر میدان های شعوری بر رفتار نور و مشاهده اصل عدم قطعیت هایزنبرگ در این شرایط. در مطالعه حاضر، استفاده از میدان های شعوری در تیمار صرف نور لیزر مستقل از ست آپ آزمایش، تأثیری بر رفتار نور نمی گذارد. از سوی دیگر، اعمال میدان های شعوری برای ست آپ (سیستم) عبور نور از روزنه، تأثیر قابل توجهی بر رفتار نور در عبور از روزنه دارد؛ به گونه ای که عدم قطعیت و پهنای پراش در حالت تیمار با میدان شعوری در مقایسه با گروه کنترل کاهش می یابد. این رفتار به عنوان کاهش اثر ناظر در مطالعات اپتیک تفسیر می شود، جایی که روزنه معادل یک مشاهده گر در نظر گرفته می شود. به عبارت دیگر، این تغییر رفتار نور در نتیجه استفاده از میدان شعوری را می توان به عنوان یک فرایند مشاهده مستقیم (بدون واسطه) سیستم مورد مطالعه با استفاده از میدان شعوری در نظر گرفت. نتیجه این مطالعه نشان دهنده ی پتانسیل بالای تأثیر میدان های شعوری بر قوانین شناخته شده ی فیزیک، به عنوان ابزاری نوآورانه در دنیای علم است.

کلمات کلیدی: میدان های شعوری؛ مشاهده ی مستقیم؛ پراش فراونهوفر؛ عدم قطعیت هایزنبرگ

لینک: ***