بررسی تأثیر میدان های شعوری بر رفتار نور لیزر در عبور از روزنه و مشاهده ی اصل عدم قطعیت هایزنبرگ

نویسندگان محمدعلی طاهری، فیروز پایروند، فرزاد احمدخانلو، سارا ترابی، فرید سمسارها
تاریخ انتشار Apr 17, 2022
مجله ژورنال علمی کازمواینتل
جلد cover_issue_5_en_US سری۱ شماره ۴
صفحات صفحه ۳۰ تا ۳۸
ناشر کازمواینتل

چکیده:

بررسی رفتار نور در مجاورت روزنه و مشاهده عدم قطعیت هایزنبرگ یک آزمایش کلاسیک در زمینه اپتیک است. بررسی میدانهای شعوری (ط) معرفی شده توسط محمدعلی طاهری میتواند شامل مطالعات مختلفی در حوزه فیزیک سیستمهای مورد مطالعه باشد. در اینگونه مطالعات، با اعمال میدان شعوری (ط) بر سیستم مورد مطالعه، تغییرات رفتار سیستم به عنوان تابعی از این میدانها مشاهده میشود. مطالعه پیش رو، با دو هدف انجام شده است: (الف) بررسی تأثیر میدانهای شعوری طاهری بر الگوی پراش نور لیزر در عبور از روزنه (الگوهای پراش فراونهوفر). (ب) بررسی تأثیر میدانهای شعوری (ط) بر رفتار نور و مشاهده اصل عدم قطعیت هایزنبرگ در این شرایط. در مطالعه حاضر، استفاده از میدانهای شعوری (ط) در تیمار صرف نور لیزر مستقل از ست آپ آزمایش، تأثیری بر رفتار نور نمیگذارد. از سوی دیگر، اعمال میدانهای شعوری (ط) برای ست آپ (سیستم) عبور نور از روزنه، تأثیر قابل توجهی بر رفتار نور در عبور از روزنه دارد؛ به گونه ای که عدم قطعیت و پهنای پراش در حالت تیمار با میدان شعوری (ط) در مقایسه با گروه کنترل کاهش مییابد. این رفتار به عنوان کاهش اثر ناظر در مطالعات اپتیک تفسیر میشود، جایی که روزنه معادل یک مشاهدهگر در نظر گرفته میشود. به عبارت دیگر، این تغییر رفتار نور در نتیجه استفاده از میدان شعوری (ط) را میتوان به عنوان یک فرایند مشاهده مستقیم (بدون واسطه) سیستم مورد مطالعه با استفاده از میدان شعوری (ط) در نظر گرفت. نتیجه این مطالعه پیشنهاد دهنده ی پتانسیل بالای تأثیر میدانهای شعوری (ط) بر قوانین شناخته شدهی فیزیک، به عنوان ابزاری نوآورانه در دنیای علم است.

کلمات کلیدی: میدان های شعوری طاهری, مشاهده ی مستقیم, پراش فراونهوفر, عدم قطعیت هایزنبرگ

 

ارجاع به مقالها  طاهری م. ع., پایروند ف., احمدخانلو ف. ., ترابی س., & سمسارها ف. . (2022). بررسی تأثیر میدان های شعوری طاهری بر رفتار نور لیزر در عبور از روزنه و مشاهده ی اصل عدم قطعیت هایزنبرگ. ژورنال علمی کازمواینتل1(4), 30–38. Retrieved from https://journalofcosmointel.com/index.php/journalofcosmointel/article/view/34