تاثیر میدان شعوری بر خصوصیات و رفتار سیمان

نویسندگان بهاره کزازی، محمد علی طاهری، آزاده مشکین فر
تاریخ کنفرانس سپتامبر 2020
نام کنفرانس کنفرانس دانش آگاهی 2020 ,توسان, آریزونا

چکیده:

طبق نظر ابداع کننده ی روشهای تاثیرگذاری بر ذرات ازطریق میدان های شعوری، دکتر محمد علی طاهری، جهان هستی مادی ازشعور شکل گرفته و شعور به صورت یک شبکه ی اینترنتی گسترده عمل می کند. ازطریق این شبکه ی شعور کیهانی می توان بدون صرف زمان و مکان بر تمام ذرات جهان تاثیر گذاشت. این تاثیر به ویژگیهای بنیادی ذره بستگی دارد. به عبارت دیگر از طریق این شبکه ی شعور کیهانی به عنوان یک وبسایت، امکان دسترسی به هر ذره و تاثیرگذاری خاص بر آن وجود دارد. تاکنون رفتار سیمان تحت میدان های الکتریکی و مغناطیسی در سایر مطالعات آزمایش شده است. در این مطالعه ، بر اساس مقدمه فوق ، دو سری آزمایش مستقل بر روی سیمان انجام گردید. در روند ساخت نمونه ها، همه آنها توسط پرسنل آزمایشگاه دانشگاه پلی تکنیک ساخته شدند که هیچ شناختی از این میدان ها نداشتند. نمونه ها به طور تصادفی وبا کلماتی بدون معنی خاصی نامگذاری شدند و از ماسه استاندارد و سیمان نوع II ساخته شدند. ابتدا 5 سری ملات سیمان، هر سری از سه قالب مکعبی 40x40x160mm، طبق استاندارد ISIR 393 با نسبت وزنی 1 سیمان ، 3 شن و نصف آب ساخته شد. یک سری به عنوان گروه شاهد و چهار سری دیگر تحت تأثیر میدان های شعوری قرار گرفتند. سپس در سنین 7 ، 29 و 42 روزگی ، مقاومت فشاری و خمشی آنها اندازه گیری شد. علاوه بر این، چهار سری نمونه برای بررسی واکنش قلیایی سنگدانه ها با استفاده از روش ملات منشوری شتابدار طبق استاندارد C1260 ASTM ساخته شدند. نسبت مواد خشک برای آزمایش ملات، 1 سیمان به 2.25 سنگدانه دانه بندی شده از نظر وزنی بود. نسبت آب به سیمان 0.47 بود. مخلوط نمودن ملات مطابق با شرایط استاندارد ASTM C305 انجام شد. نمونه ها بلافاصله پس از قالب گیری در محفظه های مرطوب قرار گرفتند. نمونه ها بعد از24 ساعت از قالب خارج شدند و قرائت اولیه با دقت 0.002 میلی متر انجام شد. نمونه هایی که با یک نوع سنگدانه تهیه شده بودند در یک محفظه آب بندی شده که به اندازه کافی دارای آب جهت غرقاب شدن نمونه ها بود قرارداده شدند. سپس محفظه ها به مدت24 ساعت در آون با دمای80 درجه سیلسوس قرار داده شدند. پس از 24 ساعت هر یک از محفظه ها به نوبت ازآون خارج شدند و قراثت مبنای هر یک از منشورها بلافاصله پس از خشک کردن سطح انها انجام شد و سپس تمامی نمونه ها داخل محفظه با مقدار کافی سود یک نرمال در دمای 80 درجه سیلسیوس و به گونه ای که نمونه ها کاملا غرقاب شوند قرار داده شدند و محفظه آب بندی شده و به داخل آون برگردانده شد. میانگین انبساط چهار نمونه ی مورد آزملیش برای هر ترکیب سیمان و سنگدانه با تقریب 0.01درصد در دوره های قرایت شده گزارش شد. به طور متوسط، در سنین 7 و 42 روزگی به ترتیب افزایش مقاومت فشاری %6 و 15.6% را نشان دادند. علاوه بر این ، %6 افزایش در مقاومت خمشی در 42 روزگی مشاهده شد. همچنین ، در روش واکنش قلیایی ، سه نمونه ی تحت تاثیر میدان شعوری به طور متوسط 7% کاهش در انبساط داشت (008/0 = p-value). سیمان یک شخصیت بنیادی سخت شوندگی دارد و تحت میدان شعوری سخت تر شده است.

کلمات کلیدی: Alkaline reaction; Cement; Compressive strength; Consciousness fields; Flexural strength; Interuniversal Consciousness Network

نام سازمان: کازمواینتل