نویسندگان بهاره کزازی –محمدعلی طاهری
تاریخ انتشار Apr 18, 2022
مجله ژورنال علمی کازمواینتل
جلد cover_issue_9_en_US سری۱ شماره ۸
صفحات ازصفحه ۱۴۲ تا۱۶۴
ناشر کازمواینتل

چکیده:

یکی از روشهای سنتز نانو مواد استفاده از عصاره گیاهان در سنتز میباشد. در این تحقیق هدف بررسی اثر میدان پیوند شعوری در سنتز سبز نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره گیاه بود. میدانهای شعوری (ط) توسط محمدعلی طاهری به عنوان میدان های جدید بیش از چهار دهه قبل معرفی شده است. این میدانها غیرمادی و غیر انرژیایی هستند، بنابراین دارای کمیت نبوده، اما روی ماده و انرژی تأثیر مستقیم دارند. به عبارت دیگر، اگرچه میدان های شعوری (ط) به طور مستقیم قابل اندازه گیری نیستند، اما میتوانیم با آزمایش های مختلف کنترل شده، تأثیرات آنها را به طور غیرمستقیم بررسی کنیم. در این آزمایش عصاره برای 10 نمونه یکجا آماده شد سپس ارلنها توسط مسئول آزمایشگاه نامگذاری گردید. 5 نمونه به عنوان شاهد و اسامی 5 نمونه ی دیگر به مجری برقراری میدان پیوند شعوری اعلام شد. عصاره گیاه فرولالتیسکتا و نیترات نقره به نسبت 10 به 90 میلیلیتر در دمای 45 درجه و به مدت 6 ساعت سنتز شدند. از نمونه ها، آزمون های XRD (پراش اشعه TEM)، X (میکروسکوپ الکترونی)، DLS (پراکندگی نور دینامیکی)، Potential Zeta (پتانسیل زتا) گرفته شد. از نتایج آزمون XRD مشخص شد درصد کریستالی شدن در نمونه های شاهد کمتر بود. درصد تشکیل فاز کلرید نقره در نمونه های تحت میدان پیوند شعوری به طور متوسط بیشتر بود. اندازه بلورک فاز نقره به طور متوسط تحت میدان شعوری (ط) کوچکتر شده بود. از نتایج آزمون DLS مشخص شد که متوسط اندازه ذرات در نمونه های تحت میدان پیوند شعوری بیشتر از نمونه شاهد بود. به لحاظ بررسی پتانسیل زتا متوسط اعداد به دست آمده فارغ از بار الکتریکی در نمونه های تحت میدان پیوند شعوری بیشتر از شاهد بوده است؛ از آزمون TEM مشخص شد نمونه های تحت میدان پیوند شعوری به طور متوسط اندازه ذرات بزرگتری نسبت به شاهد دارند. بزرگترین اندازه ذره در نمونه های شاهد 34.27 نانومتر و در نمونه های میدان پیوند شعوری 54.72 نانومتر بود. در نمونه های تحت میدان پیوند شعوری به طور متوسط، توزیع اندازه ذرات یکنواخت تر بود. مشخص شد که میانگین اندازه ذرات با متوسط اندازه در گروه تحت میدان پیوند شعوری 29 درصد بزرگتر از گروه شاهد است. میدان پیوند شعوری می تواند به عنوان یک روش در تغییر سایز نانو ذرات استفاده شود.

کلمات کلیدی: میدان پیوند شعوری , میدان های شعوری طاهری , نانو نقره, سنتز گیاهی نانو ذرات نقره, فرولالتیسکتا


ارجاع به مقالها  کزازی ب., & طاهری م. ع. (2022). بررسی اثر میدان پیوند شعوری طاهری در سنتز گیاهی نانو نقره. ژورنال علمی کازمواینتل1(8), 142–164. Retrieved from https://journalofcosmointel.com/index.php/journalofcosmointel/article/view/69