بررسی اثرگذاری میدان پیوند شعوری طاهری بر کریستال بندی و سنجش مقاومت ملات سیمان (بتن)

نویسندگان بهاره کزازی –محمدعلی طاهری
تاریخ انتشار Apr 18, 2022
مجله ژورنال علمی کازمواینتل
جلد cover_issue_9_en_US سری۱ شماره ۸
صفحات ازصفحه ۸۸ تا۱۰۹
ناشر کازمواینتل

چکیده:

در این تحقیق رفتار ملات سیمان تحت میدان پیوند شعوری بررسی شد. میدان های شعوری (ط) بیش از چهار دهه قبل، توسط محمد علی طاهری به عنوان میدان های جدید معرفی شده اند. این میدانها نه ماده هستند و نه انرژی، بنابراین دارای کمیت نیستند، اما روی ماده و انرژی تأثیر مستقیم دارند. به عبارت دیگر، اگرچه میدان های شعوری (ط) به طور مستقیم قابل اندازه گیری نیستند، اما میتوانیم با آزمایشهای مختلف کنترل شده، تأثیرات آن را به طور غیرمستقیم بررسی کنیم. در این تحقیق در تمام آزمایشها از سیمان تیپ II و ماسه استاندارد استفاده شد. ساخت و سنجش مقاومت تحت استاندارد 393 ISIR بود. در این استاندارد هر گروه شامل 3 نمونه منشوری در یک قالب میباشد. سه سری آزمایش با تعداد گروه های مختلف انجام شد که در هر سری یک گروه شاهد و بقیه تحت میدان پیوند شعوری (ط) بودند. در هر سری، تمام گروهها در شرایط محیطی کاملا یکسان نگهداری شدند. نامگذاری کلیه نمونه ها توسط مسئول آزمایشگاه انجام شد و نام گروههای تحت میدان پیوند شعوری (ط) به شخص برقرارکننده اتصال اعلام شد .سری- 1 شامل پنج گروه ملات ماسه سیمان بود در سنین 7 و 28 و 42 روزگی سنجش مقاومت فشاری و خمشی انجام شد. سری- 2 شامل چهار گروه مطابق ملات ماسه سیمان بود که در سنین 7 و 28 و 42 روزگی سنجش مقاومت انجام شد. سری- 3 شامل چهار گروه ملات ماسه سیمان دقیقا مطابق شرح گفته شده ساخته و در سنین 7 و 28 و 42 و 90 روزگی سنجش مقاومت انجام شد. در سنین 28 و 42 و 90 روزگی مورد آنالیز FT-IR (طیف سنج مادون قرمز) و در سن 90 روزگی تحت بررسی (SEM میکروسکوپ الکترونی روبشی)، XRF (فلورسانس اشعه X) و XRD (پراش اشعه ایکس) قرار گرفتند. مشخص شد روند رشد مقاومت نمونه ها تحت میدان پیوند شعوری (ط) بیشتر از نمونه های شاهد بوده است. در نتایج حاصل از آنالیز FT-IR تغییرات بین شدت و ضعف پیک های حاصل از نمونه های میدان پیوند شعوری (ط) دیده میشود به خصوص که در سن 28 روزگی نمونه شاهد دارای کلسیت و سیلیس بیشتری نسبت به سایر نمونه هاست. از نتایج سایر آنالیزها مشخص شد میزان حضور ترکیبات شیمیایی حاوی کلسیم CaCO3 از 80 تا 20 درصد و Ca3SiO5 از 75 تا 25 درصد در نمونه‌های تحت میدان پیوند شعوری(ط) در 90 روزگی بیشتر از شاهد است. در عوض ترکیبات حاوی سیلیسم در نمونه های شاهد در همین سن بیشتر بود. عناصر سدیم (Na)، پتاسیم (K) و فسفر (P) در 90 روزگی به طور تقریبی متوسط (30 %) در نمونه های تحت میدان پیوند شعوری (ط) کاهش داشته اند. درصورتیکه میزان حضور آلومینیوم و کلسیم (متوسط 7 ̴ %) بیشتر شده است. تفاوت شکل ظاهری و ترکیبات شیمیایی کریستال ها ازجمله میزان تشکیل اترینگات در نمونه های تحت میدان پیوند شعوری (ط) در عکسبرداری SEM مشهود بود.

کلمات کلیدی: میدان پیوند ‌شعوری، عیوب دوقلویی، عیوب Intrinsic و عیوب Extrinsic، کرنش شبکه، اندازه، حوزه بلوری


ارجاع به مقالها  کزازی ب., & طاهری م. ع. (2022). بررسی اثرگذاری میدان پیوند شعوری طاهری بر کریستال بندی و سنجش مقاومت ملات سیمان (بتن). ژورنال علمی کازمواینتل1(8), 88–109. Retrieved from https://journalofcosmointel.com/index.php/journalofcosmointel/article/view/66