نویسندگان بهاره کزازی –محمدعلی طاهری
تاریخ انتشار Apr 18, 2022
مجله ژورنال علمی کازمواینتل
جلد cover_issue_9_en_US سری۱ شماره ۸
صفحات صفحه ۱۶۶ تا ۱۷۰
ناشر کازمواینتل

چکیده:

برخی از سنگدانه های طبیعی که در بتن مورد استفاده قرار می گیرند دارای سیلیس فعال بوده و با قلیای داخل بتن واکنش میدهند که محصول این واکنش ژلهای انبساط دهنده ای است که در نهایت سبب تخریب بتن میشود. هدف از این مطالعه بررسی اثرات میدان پیوند شعوری بر واکنش قلیایی بتن بود. میدان شعوری توسط محمدعلی طاهری به‌عنوان یک روش جدید معرفی‌شده است. این میدان نه ماده است و نه انرژی، بنابراین دارای کمیت نیست، اما بر روی ماده و انرژی تأثیر مستقیم دارد. به‌عبارت‌دیگر، اگرچه میدان شعوری به‌طور مستقیم قابل‌اندازه‌گیری نیست، اما می‌توانیم با آزمایش‌های مختلف کنترل‌شده، تأثیرات آن را به‌طور غیرمستقیم بررسی کنیم. جهت مطالعه عملکرد این میدان آزمایش میزان واکنش زایی سنگ‌دانه و سیمان انجام شد. 3 گروه ملات سیمان تحت استاندارد ASTM C 1260 آماده شد و 2 گروه تحت میدان‌ پیوند شعوری قرار گرفت و یک گروه به‌عنوان شاهد انتخاب گردید.

مشخص شد تحت میدان پیوند شعوری واکنش‌پذیری بتن ( 5% ̴ ) افزایش داشته است.

کلمات کلیدی: بتن، میدان پیوند شعوری، واکنش قلیایی

ارجاع به مقالها کزازی ب., & طاهری م. ع. (2022). بررسی اثر میدان پیوند شعوری طاهری بر واکنش قلیایی بتن. ژورنال علمی کازمواینتل1(8), 166–170. Retrieved from https://journalofcosmointel.com/index.php/journalofcosmointel/article/view/70