نویسندگان Mohammad Ali Taheri, Gholamreza Zarrini, Sara Torabi, Noushin Nabavi, Farid Semsarha
تاریخ انتشار 16 سپتامبر 2021
مجله *
جلد **
صفحات ***
ناشر bioRXiv

چکیده:

درمان عفونت های باکتریایی و چالش افزایش مقاومت آنتی بیوتیک یک نگرانی جهانی و عنوان اولیه در علوم پایه و میکروبیولوژی بالینی است. در مطالعه حاضر به بررسی اثر یک روش درمانی به نام فرادرمانی که غیر مادی و غیرانرژیایی است بر جمعیت هایی از باکتری ها پرداختیم. رشد جمعیت با استفاده از کدورت سنجی، شمارش کلنی ها و کاهش تترازولیوم کلراید در گروه های کنترل و تحت تیمار فرادرمانی انجام شد. نتایج ما نشان داد که میدان شعوری فرادرمانی بر انواع مختلفی از سویه های باکتری اثر کاهش دهنده رشد داشت (تا 46 درصد). بعلاوه، همراه با یک کاهش در جمعیت باکتریایی، شواهدی از افزایش زنده مانی در جمعیت سالم باقی مانده دیده می شود (تا 60 درصد). بنابراین، در این مطالعه ما اثر میدان شعوری را بر زنده مانی جمعیت باکتری تایید می کنیم همچنین تکمیل این مطالعه تحقیقات بیشتری را نیاز دارد.

کلمات کلیدی: فرادرمانی، میدان های شعوری، باکتری های آزمایشگاهی، باکتری های بیمارستانی، کاهش جمعیت، سنجش زنده مانی

لینک: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.01.08.426007v1