نویسندگان Mohammad Ali Taheri, Gholamreza Zarrini, Sara Torabi, Noushin Nabavi, Farid Semsarha
تاریخ انتشار 16 سپتامبر 2021
مجله *
جلد **
صفحات ***
ناشر کازمواینتل

چکیده:

مقاومت آنتی بیوتیکی که به دلیل استفاده بیش از حد آنتی بیوتیک ها در درمان، افزایش پیدا کرده است به یک چالش در از بین بردن باکتری ها تبدیل شده است که با عواقب سنگین مالی و انسانی در سراسر دنیا همراه می باشد. مقاومت باکتری¬های بیمارستانی یک نگرانی عمده است و هدف بسیاری از تحقیقات علمی، ایجاد استراتژی هایی برای پیشگیری از مقاومت به آنتی بیوتیک ها می باشد. میدان های شعوری بعنوان میدان های جدید توسط محمد علی طاهری معرفی شده است. این میدان ها نه ماده هستند و نه انرژی، بنابراین مستقیما قابل اندازه گیری نیستند. اما مطالعه اثرات آنها از طریق آزمایش های کنترل شده امکان پذیر است. پس از بررسی اثر میدان شعوری فرادرمانی (FCF) بر جمعیت های باکتریایی در مطالعه قبلی، هدف این مطالعه بررسی اثر FCF بر مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های باکتری شناخته شده بیمارستانی بود. با استفاده از روش های دیسک دیفیوژن و MIC، مشاهده کردیم که مقاومت جمعیت های باکتریایی تغییر کرد. به ویژه، سویه های P.aeruginosa, E.coli, B.subtilis, K.pneumoniae, A.bummani, و S.aureus یک کاهش مقاومت آنتی بیوتیکی نشان دادند در حالیکه سویه های S.aureus و P.aeruginosa افزایش مقاومت به آنتی بیوتیک را نشان دادند. بر اساس نتایج بدست آمده، میدان شعوری فرادرمانی می تواند بر پاسخ مقاومت آنتی بیوتیکی در جمعیت های مقاوم اثر بگذارد. این مشاهده به بررسی تکمیلی نیاز دارد. با تکرارپذیری این مشاهدات توسط محققان دیگر،می توان میدان شعوری فرادرمانی را بعنوان یک راه حل برای این مشکل جهانی در نظر گرفت.

کلمات کلیدی: مقاومت آنتی بیوتیک، میدان شعوری بر اساس نظریه طاهری، روش دیسک دیفیوژن، فرادرمانی، روش MIC

لینک: ***