راهنمای روش تحقیق ساینسفکت

  1. مطالعات دوسوکور: کارشناس پژوهشی و تیم اجراکننده از میان افرادی انتخاب می‌شوند که با روش مداخله هیچگونه آشنایی نداشته باشند. همچنین، مداخله موردنظر توسط فردی که خارج از محیط آزمایش با این نوع مداخله آشنایی داشته اما نسبت به موضوع موردمطالعه اطلاعی ندارد، انجام خواهد شد.
  2. قرارداد میان فرد مداخله‌گر (از مرکز حاضر) و پژوهشگر: : برای مثال، علائم اختصاری نمونه‌ها و کنترل‌ها به صورت قراردادی میان فرد مداخله‌گر و پژوهشگر انتخاب و موردتوافق قرار می‌گیرد.
  3. شرایط مکان مطالعه: از آنجا که مسافت فیزیکی میان نمونه‌های موردآزمایش و کنترل‌ها (شاهد) در نتیجه مطالعه اثرگذار است، این فاصله براساس نوع و موضوع موردمطالعه انتخاب می‌شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانید از طریق ایمیل researchers@cosmointel.com با مسئول تیم تحقیقاتی تماس حاصل نمایید.
  4. شرایط زمان مطالعه : گروه‌های مورد و کنترل (شاهد) به صورت همزمان و موازی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
  5. آنالیز نتایج: تحلیل یافته‌های اولیه توسط کارشناسی انجام خواهد شد که نسبت به جزییات مداخله و مکانیزم آن هیچگونه اطلاعی ندارد.