تاثیرات میدان شعوری فرادرمانی بر محیط کشت سلولی، آلودگی باکتریایی کشت سلولی و نیز تکثیر ویروس کرونا در آزمایشگاه

نویسندگان محمدعلی طاهری، لاله امانی، احمد خلیلی، علی زمان وزیری، حسین کیوانی
تاریخ انتشار ژوئن 27, 2021
مجله *
جلد **
صفحات ***
ناشر کازمواینتل

چکیده:

میدان شعوری فرادرمانی به عنوان یک میدان نوین که نه ماده است و نه انرژی، توسط محمدعلی طاهری ارائه شده است. میدان شعوری فرادرمانی کمیت پذیر نیست و ما نمی توانیم مستقیما آن را اندازه گیری کنیم اما این امکان وجود دارد که تاثیرات آن توسط آزمایش های علمی کنترل شده بررسی شود.

بیماری COVID-19بسیار مسری و تهدید کننده حیات به عنوان عضو جدیدی از بتاکروناویروس هاست که اولین بار از کشور چین در اواسط دسامبر 2019 گزارش شده است. عفونت COVID-19 به سرعت گسترش یافته و به عنوان یک پاندمی جهانی شیوع پیدا کرده است. تاکنون، هیچ درمان قطعی و موثری برای این بیماری یافت نشده است.

هدف از مطالعه حاضر، مطالعه ی تاثیر فرادرمانی بر تکثیر ویروس کرونا در آزمایشگاه و در فلاسکهای کشت سلولی آلوده به باکتری است

نتایج نشان داد که در کشت ویروس، فرادرمانی باعث القا رشد و تکثیر ویروس شد و در فلاسک های کشت سلولی آلوده شده توسط باکتری، تفاوت های چشمگیری در رنگ، کدورت و ماندگاری کشت سلولی Veroدر بین دو گروه کنترل و گروه تیمار مشاهده شد.

نتایج این آزمایش نشان داد که فرادرمانی اثر افزایشی بر رشد و تکثیر در محیط کشت و همچنین محافظت از سلول های vero در مقابل آلودگی باکتریایی دارد. به منظور بررسی اثربخشی میدان شعوری فرادرمانی، مطالعات بیشتر آزمایشگاهی و همچنین در سطح in vivo پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی: COVID-19، فرادرمانی، میدان شعوری، تکثیر

لینک: ***