نویسندگان محمد علی طاهری، سارا ترابی، نوشین نبوی، فرید سمسارها
تاریخ انتشار Apr 16, 2022
مجله ژورنال علمی کازمواینتل
جلد cover_issue_3_en_US سری۱ شماره ۲
صفحات از صفحه ۸ تا ۲۱
ناشر کازمواینتل

چکیده:

بیماری آلزایمر (AD) یکی از دلایل معمول فراموشی است که بار روانی و مالی زیادی بر ملت های سراسر جهان وارد کرده است. بنابراین، نیاز به استراتژی های درمانی یا داروهایی برای این بیماری کاملا احساس می شود. هدف این مطالعه بررسی اثرات یک روش جدید غیر دارویی در درمان بیماری آلزایمر، بر اساس میدان های شعوری معرفی شده توسط محمد علی طاهری است. این رویکرد در سطح فرایندهای سلولی و مولکولی عمل می کند. در این مطالعه، اثر میدان شعوری فرادرمانی بر مدل موش بیماری آلزایمر (in vivo) و سلول عصبی انسانی (in vitro) بررسی شد. در این مطالعه از کشت سلول عصبی انسانی و مدل موش ترومای مغزی (TBI) استفاده کردیم و تغییرات آمیلوپاتی، محتوای پروتئین تائو، تجمع میکروتوبول، زنده مانی سلول عصبی و نهایتا رفتار موش TBI در ماز بعلاوه ای مرتفع را تحت تاثیر فرادرمانی بررسی کردیم. بر اساس نتایج بدست آمده، تیمار سلول عصبی انسانی و مدل موش بیماری آلزایمر با فرادرمانی، منجر به زنده مانی تقریبا کامل سلول های عصبی و حذف آمیلوئیدوپاتی و پروتئین تائو و بهبود رفتاری قابل توجه در موش TBI در ماز بعلاوه ای مرتفع شد. بر اساس نتایج بدست آمده، تیمار میدان شعوری فرادرمانی پیشروی آلزایمر را در مدل های آزمایشگاهی سرکوب کرد. بنابراین، مطالعه بالینی انسانی با هدف معرفی یک طب مکمل جدید برای درمان AD پیشنهاد می گردد.

کلمات کلیدی: بیماری آلزایمر, میدان شعوری فرادرمانی, میدان های شعوری طاهری, TBI, مدل موش

 

ارجاع به مقالها طاهری م. ع. ., ترابی س., نبوی ن. ., & سمسارها ف. . (2022). سرکوب پیشروی بیماری آلزایمر در مدل های in vitro و in vivo با استفاده از میدان شعوری فرادرمانی. ژورنال علمی کازمواینتل1(2), 8–21. Retrieved from https://journalofcosmointel.com/index.php/journalofcosmointel/article/view/18