نویسندگان محمد علی طاهری، سارا ترابی، نوشین نبوی، فرید سمسارها
تاریخ انتشار 16 سپتامبر 2021
مجله *
جلد **
صفحات ***
ناشر Research Square

چکیده:

پیشینه: بیماری آلزایمر (AD) یکی از دلایل معمول فراموشی است که بار روانی و مالی زیادی بر ملت های سراسر جهان وارد کرده است. بنابراین، نیاز به استراتژی های درمانی یا داروهایی برای این بیماری کاملا احساس می شود. هدف این مطالعه بررسی اثرات یک روش جدید غیر دارویی در درمان بیماری آلزایمر، بر اساس میدان های شعوری معرفی شده توسط محمدعلی طاهری است. این رویکرد در سطح فرایندهای سلولی و مولکولی عمل می کند. در این مطالعه، اثر میدان شعوری فرادرمانی بر مدل موش بیماری آلزایمر (in vivo) و سلول عصبی انسانی (in vitro) بررسی شد.

روش: در این مطالعه از کشت سلول عصبی انسانی و مدل موش ترومای مغزی (TBI) استفاده کردیم و تغییرات آمیلوپاتی، محتوای پروتئین تائو، تجمع میکروتوبول، زنده مانی سلول عصبی و نهایتا رفتار موش TBI در ماز بعلاوه ای مرتفع را تحت تاثیر فرادرمانی بررسی کردیم.

نتایج: بر اساس نتایج بدست آمده، تیمار سلول عصبی انسانی و مدل موش بیماری آلزایمر با فرادرمانی، منجر به زنده مانی تقریبا کامل سلول های عصبی و حذف آمیلوئیدوپاتی و پروتئین تائو و بهبود رفتاری قابل توجه در موش TBI در ماز بعلاوه ای مرتفع شد.

نتیجه گیری نهایی: بر اساس نتایج بدست آمده، تیمار میدان شعوری فرادرمانی پیشروی آلزایمر را در مدل های آزمایشگاهی سرکوب کرد. بنابراین، مطالعه بالینی انسانی با هدف معرفی یک طب مکمل جدید برای درمان AD پیشنهاد می گردد.

کلمات کلیدی: بیماری آلزایمر، میدان شعوری فرادرمانی، TBI، مدل موش، مدل سلول عصبی

لینک: https://www.researchsquare.com/article/rs-217480/v1