بررسی تغییرات طول و چگالی مس تا 300 درجه سانتیگراد تحت تأثیر میدان پیوند شعوری طاهری: بررسی نظریه شعور طاهری

نویسندگان بهاره کزازی –محمدعلی طاهری
تاریخ انتشار Apr 18, 2022
مجله ژورنال علمی کازمواینتل
جلد cover_issue_9_en_US سری۱ شماره ۸
صفحات ازصفحه ۲۲ تا ۳۵
ناشر کازمواینتل

چکیده:

با توجه به نظریه شعور طاهری، شعور (ط) قابل تبدیل به ماده و انرژی و بالعکس است. میدان پیوند شعوری یکی از میدان های شعوری (ط) است که توسط محمد علی طاهری به عنوان میدان هایی با ماهیت جدید معرفی شده است. این میدانها نه ماده هستند و نه انرژی؛ بنابراین، آنها دارای کمیت نیستند، اما تأثیر مستقیمی بر ماده و انرژی دارند. به عبارت دیگر، اگرچه میدان های شعوری (ط) را نمیتوان به طور مستقیم اندازه گیری کرد، اما میتوانیم اثرات آنها را به طور غیرمستقیم از طریق آزمایش های تکرارپذیر بررسی کنیم. در این مطالعه، مس خالص برای بررسی چگالی و رفتار حرارتی آن تحت میدان پیوند شعوری (ط) انتخاب شد. دو متر سیم از یک کابل بریده شد و به دو قسمت مساوی تقسیم شد. کوانتومتری بر روی نمونه ها انجام شد؛ و 15 قطعه 0.25±19.5 میلی متر از هر نمونه قبل از دیالتومتری برش داده شد. چگالی نمونه ها با روش ارشمیدس بررسی شد. سپس نمونه ها تا دمای 300 درجه سانتیگراد حرارت داده شدند. افزایش نسبی طول آنها در دماهای هدف مورد بررسی قرار گرفت و چگالی نمونه ها یکبار دیگر اندازه گیری شد. معاینه رادیوگرافی بر روی 12 نمونه برای بررسی تخریب انجام شد و مشخص شد نمونه ها عاری از عیب و ترک هستند. تغییرات چگالی از الگوی مخالف نمونه های کنترل پیروی کرد و با قوانین شناخته شده فیزیک مواد همخوانی نداشت. با توجه به افزایش طول، چگالی نسبت به نمونه های شاهد به دنبال دیالتومتری باید به طور قابل توجهی کاهش مییافت، اما اینطور نبود. چگالی نمونه ها تحت میدان پیوند شعوری علیرغم افزایش طول، افزایش یافت. از آنجاییکه نمونه ها آسیب ندیده بودند، جرم نمونه باید با توجه به مفهوم چگالی و افزایش آن، افزایش یافته باشد. از هر گروه یک نمونه بررسی XRD شد. تغییرات مشاهده شده احتمال تشکیل عیوب بالاتر در نمونه تحت میدان را نشان میداد.

کلمات کلیدی: میدان پیوند شعوری , میدان های شعوری طاهری , چگالی, دیلاتومتری مس


ارجاع به مقالها  کزازی ب., & طاهری م. ع. (2022). بررسی تغییرات طول و چگالی مس تا 300 درجه سانتیگراد تحت تأثیر میدان پیوند شعوری طاهری: بررسی نظریه شعور طاهری. ژورنال علمی کازمواینتل1(8), 22–35. Retrieved from https://journalofcosmointel.com/index.php/journalofcosmointel/article/view/62