نویسندگان محمد علی طاهری، محمد رضا اعتمادی، سارا ترابی، نوشین نبوی، فرید سمسارها
تاریخ انتشار 16 سپتامبر 2021
مجله *
جلد **
صفحات ***
ناشر Research Square

چکیده:

میدان های شعوری بر اساس تئوری طاهری، میدان های غیر مادی و غیر انرژیایی هستند که اثرات تکرارپذیر آنها را می توان در شرایط آزمایشگاه مورد بررسی قرار داد. مطالعات پیشین که شامل اثر میدان شعوری فرادرمانی بر گیاه و بیماری مدل حیوانی بود، اثر میدان شعوری فرادرمانی (FCF) را در بهینه کردن سیستم تحت مطالعه نشان داد. اثر معنادار فرادرمانی بر رشد جمعیت های سلولی و باکتریایی ما را به بررسی اثرات میدان شعوری فرادرمانی بر ویروس¬ها هدایت کرد. به همین منظور، ویروس ها را به دسته¬های پوشش دار و غیرپوشش دار و DNA دار و RNA دار دسته بندی کردیم. هدف این مطالعه بررسی اثر میدان شعوری فرادرمانی بر چهار نوع ویروس با روش سنجش TCID50 بود. ما اثر میدان شعوری فرادرمانی را بر تیترهای از پیش تعیین شده ویروس ها آزمایش کردیم و مشاهده شد که FCF تیتر ویروس را از 0.4 تا 1.85 لوگ در مقایسه با کنترل تغییر داد. این نتایج پیشنهاد می کند که ساختار فیزیکی ویروس و نوع ژنوم آن (DNA یا RNA دار بودن) اثرات معناداری بر پاسخ به میدان شعوری دارد.

کلمات کلیدی: اثرات سیتوپاتیک، میدان شعوری فرادرمانی، TCID50، کمی سازی ویروس

لینک: https://www.researchsquare.com/article/rs-238780/v1