بررسی تاثیر میدان های شعوری برکاهش اختلالات شخصیت مرزی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک روانشناسی در پایتخت ایران

نویسندگان مهری شیخو,محمد علی طاهری
تاریخ انتشار Apr 17, 2022
مجله ژورنال علمی کازمواینتل
جلد cover_issue_6_en_US سری 1 شماره 5
صفحات صفحه ۲۴ تا ۳۲
ناشر کازمواینتل

چکیده:

هر ذره ای درجهان هستی تحت تاثیر میدانهای مختلفی از جمله میدان گرانشی، میدان الکترومغناطیسی، میدان هسته ای ضعیف، و میدان هسته ای قوی قرار دارد. بر اساس تئوری محمد علی طاهری، بنیانگذار طب های مکمل (فرادرمانی ـ سایمنتولوژی)، میدانهای متفاوتی از سایر میدانهای فیزیکی، با ماهیتی غیرمادی وغیرانرژیایی به نام میدانهای شعوری طاهری (ط) معرفی میشوند که درحال حاضر، فقط از طریق تجربه میتوان به وجود آنها پی برد. یکی از نتایج عملکرد میدانهای شعوری (ط)، تشخیص و درمان اختلالات ذهنی–روانی وجود انسان است. اختلال شخصیت مرزی، اختلالی چندبعدی است که با نارسایهای متعددی در روابط بین فردی، خود پنداره و کنشهای شناختی مشخص میشود. هدف پژوهش حاضر، بررسی امکان کاهش اختلالات شخصیت مرزی با قرارگیری در میدانهای شعوری (ط) است. روش پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی، دارای دو گروه کنترل و آزمایش است و نمرات پیش آزمون، طی فرایند تحلیل کنترل شده است. جامعه آماری، از بین مراجعین دارای تشخیص اختلال شخصیت مرزی مراجعه کننده به یکی از کلینیک های روانشناسی تهران در سال 1398 انتخاب شده اند. نمونه آماری شامل 28 نفر از مراجعین زن دارای تشخیص اختلال شخصیت مرزی با استفاده از پرسشنامه شخصیت مرزی (STB) است. انتخاب نمونه بصورت تصادفی بوده و افراد در دو گروه کنترل وآزمایش گمارش شدند. گروه آزمایش در این مطالعه بیمارانی هستند که به مدت 60 دقیقه تحت تاثیر میدانهای شعوری (ط) قرار گرفتند. جهت تعیین اثربخشی مداخله از ازمون آنکوا با کنترل پیش آزمون استفاده شد. نتایج حاکی از اثربخشی مداخله و 27 درصد واریانس تفاوت دو گروه به علت مداخله بود. بنابراین فرضیه اصلی پژوهش تائید میشود. جهت بررسی فرضیه های فرعی از آزمون مانکوا استفاده شد. بین دو گروه در متغیرهای وابسته تفاوت معنیداری وجود داشت و اثر بخشی درمان 32 درصد بود و توان آماری نیز حاکی از کفایت نسبی حجم نمونه بوده است. طبق نتایج، تاثیر میدانهای شعوری (ط) درکاهش ناامیدی، تکانشگری به ترتیب 25 درصد، 14 درصد موثر بوده است. بنابراین فرضیه های فرعی 1 و 2 تائید و فرضیه 3 تاثیر بر عالئم تجزیه ای شخصیت (پارانوئید) رد شد.

کلمات کلیدی: میدان های شعوری طاهری, فرادرمانی, سایمنتولوژی, اختلال شخصیت مرزی


ارجاع به مقالها  شیخو م. ., & طاهری م. ع. . (2022). بررسی تاثیر میدان های شعوری طاهری بر کاهش اختلالات شخصیت مرزی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک روانشناسی در پایتخت ایران. ژورنال علمی کازمواینتل1(5), 24–32. Retrieved from https://journalofcosmointel.com/index.php/journalofcosmointel/article/view/44​