نویسندگان ثریا بهبودی، محمدعلی طاهری، زهرا معینی بخش، نوشین نبوی
تاریخ کنفرانس سپتامبر 2020
نام کنفرانس کنفرانس دانش آگاهی 2020 ,توسان, آریزونا

چکیده:

سایمنتولوژی، یک رشته از طب مکمل ایرانی پیرامون ذهن - روان شناسی است که توسط محمدعلی طاهری معرفی شده است. هدف آن، شناخت انسان ، تشخیص و درمان اختلالات ذهنی - روانی وجود انسان است. هدف این تحقیق ، بررسی تأثیرات میدان های شعوری مورد بحث درسایمنتوتراپی برروی نشانگرهای سردردها و اختلالات ناشی از میگرن های مزمن می باشد. پژوهش حاضر یک روش نیمه آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه ی آماری شامل تمام مراجعه کنندگان مبتلا به میگرن ساکن تهران به کلینیک درمانی در تهران بوده است که 30 نفر به طور تصادفی انتخاب و در دو گروه 15 نفری کنترل و آزمایش تقسیم شده اند. ابزار اندازه¬گیری شامل پرسشنامه ی msq14 و پرسشنامه ی DASS 42 و جدول روزنگار برای ثبت شدت، مدت و فراوانی حملات میگرن توسط بیمار بود. روش پژوهش از این قرار بود که فراخوانی بیماران توسط کلینیک انجام شد و پژوهشگر ابتدا روش پژوهشی خود را برای گروه آزمایش که شامل جنسیت زن و مرد بالای 18 تا 60 سال بود معرفی کرد سپس یک آزمون msq14 و DASA 42 از هر دو گروه گرفته شد و گروه کنترل به درمان خود که شامل بخور و دارو بود ادامه دادند . گروه آزمایش بارضایت خود به جلسات درمانی که 12 جلسه هفتگی بود ورود پیدا کردند.ساعت هر جلسه ۱.۵ ساعت شامل بحث نظری و بحث عملی بود .شاهد به معنای نظاره گر بدون قضاوت و تسلیم به معنای سپردن .بیرون ریزی یعنی علائمی بعد از اسکن و عیب یابی برای آنها ظاهر می شد که شامل گرم شدن،سرد شدن، گزگز کردن انگشتان دست و پا و غیره بود. روش تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار spss و با استفاده از آمار توصیقی و شاخص های مرکزی و همچنین تحلیل واریانس چند متغییری انجام شد. نتایج طبق نمودار های به دست آمده از بررسی فرضیه ها نشان داد که در فرضیه ی اول، میانگین تعدیل شده فراوانی حملات در گروه کنترل ۹.۴۳۵ و گروه آزمایش ۱۱.۴۹۹ وسطح معنی داری گروه کنترل ۰.۲ و گروه آزمایش ۰.۰۷۲ تفاوت معناداری بود. فرضیه ی دوم در گروه آزمایش شدت حملات میگرنی کاهش پیدا کرد. فرضیه ی سوم نشان داد که مدت حملات میگرنی کاهش پیدا کرد. در فرضیه ی چهارم میزان اضطراب بیماران در گروه آزمایش کاهش پیدا کرد و در فرضیه ی پنجم افسردگی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش پیدا کرد. نتایج فرضیه ی ششم نشان داد که استرس در گروه آزمایش کاهش پیدا کرد و فرضیه ی هفتم میانگین کیفیت زندگی پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه یکسان بود و تفاوت معناداری نداشت. هدف پژوهش حاضر این بود که با استفاده از روش درمانی مطالعه حاضر بتوان از دردها و تعلمات روحی که در اثر سردرد های ناتوان کننده ایجاد شده و باعث افسردگی و اضطراب و استرس بیماران می¬شد و درنتیجه کیفیت زندگی آنها پایین می آمد جلوگیری کرد و این پژوهش نشان داد که میدان های شعوری در کاهش شدت و مدت درد و همچنین کاهش اضطراب و استرس، افسردگی تاثیر به سزایی داشته است، ولی فراوانی حملات به علت بیرون ریزی های اولیه که در ماه های اولیه ی درمان ایجاد خواهد شد، افزایش پیدا می¬کند و این درمان نیازمند زمان بیشتری برای به نتیجه رسیدن در مورد فراوانی حملات میگرنی و همچنین کیفیت زندگی بیمار دارد.

کلمات کلیدی: anxiety; consciousness field; depression; migraine headaches; psymentotherapy; stress

نام سازمان: کازمواینتل