بررسی شاخص های اضطراب، افسردگی، استرس، کیفیت زندگی و میزان فراوانی، شدت و مدت حملات میگرنی تحت تاثیر میدان های شعوری طاهری سایمنتولوژی

نویسندگان ثریا بهبودی,محمد علی طاهری
تاریخ انتشار Apr 17, 2022
مجله ژورنال علمی کازمواینتل
جلد cover_issue_6_en_US سری 1 شماره 5
صفحات صفحه ۸ تا ۱۵
ناشر کازمواینتل

چکیده:

سایمنتولوژی یکی از رشته های طب مکمل ایرانی است که توسط محمدعلی طاهری درباره ذهن و روانشناسی معرفی شده است و بیش از 40 سال قدمت دارد. این طب مکمل نگاهی فرا کل نگر به انسان دارد. هدف آن شناخت انسان، نرم افزار وجودی او و تشخیص و درمان مشکلات روانشناختی انسان از طریق ارتباط بین موضوع مورد مطالعه و شبکه شعور کیهانی است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر میدا نهای شعوری (ط) سایمنتولوژی بر شاخصهای سردرد و اختلالات روانی ناشی از میگرن مزمن (مانند افسردگی، اضطراب و استرس) و کیفیت زندگی بیماران بود. در این مطالعه، از بین بیماران مراجعه کننده به کلینیک میگرن در تهران (پایتخت ایران) با میگرن مزمن که توسط متخصص مغز و اعصاب تایید شده بود، 30 بیمار ( 22 زن و 8 مرد با سنین بین 18 تا 60 سال) به طور تصادفی انتخاب شدند. بیماران به دو گروه شاهد و گروه آزمایش تقسیم شدند. قبل از شروع مطالعه، هر یک از آنها پرسشنامه های MSQ v2.1 (پرسشنامه کیفیت زندگی ویژه میگرن) و DASS42 (مقیاسهای افسردگی، اضطراب و استرس) را زیر نظر متخصصان تکمیل کردند. علاوه بر این، آنها یک فرم میگرن دریافت کردند که مطابق با استانداردهای IHS (انجمن بین المللی سردرد) طراحی شده بود تا در طول مدت درمان یادداشت برداری کنند. دو گروه از مطالعه حاضر درمان معمول میگرن خود را زیر نظر پزشکان آغاز کردند. همچنین، گروه آزمایش توسط محققین مطالعه حاضر توجیه شدند تا از جلسات درمانی سایمنتولوژی برای تکمیل فرآیند درمان استفاده کنند. روش سایمنتولوژی شامل 12 جلسه، یک بار در هفته، به مدت 90 دقیقه و با حضور در جلسات بود. پس از ارائه تئوری مورد نظر روش مطالعه، در گروه آزمایش، بیماران به مدت 20 دقیقه تحت تأثیر میدا نهای شعوری (ط) این روش قرار گرفتند. پس از تکمیل تعداد جلسات سایمنتولوژی و تکمیل سه ماه درمان مرسوم میگرن توسط دو گروه بیمار، مجدداً پرسشنامه های مذکور تکمیل شد و کارشناسان فرم های تکمیل شده را در این مدت مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. افسردگی، اضطراب و استرس به ترتیب 23 ، 20 و 13 درصد در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری کاهش یافت (0.05.> P-value) . از سوی دیگر، با توجه به مطالعه کوتاه مدت سه ماهه سردردهای میگرنی مزمن، تأثیر آن بر کیفیت زندگی در این مطالعه معنی دار نبود. در شاخ صهای سردرد، میدا نهای شعوری (ط) سایمنتولوژی بر شدت و طول مدت حملات میگرنی تأثیر معنی داری داشت. فراوانی حملات به دلیل علائم برون ریزی (همانطور که قبل از شروع مطالعه به بیماران توضیح داده شد) 22 % بیشتر از گروه کنترل بود ( 004 / .p-value=0). از سوی دیگر، طول مدت حملات میگرن در بیماران تحت تاثیر میدا نهای شعوری (ط) سایمنتولوژی کاهش حدود 2 درصدی را نشان داد (009 / 0.=p-value).

کلمات کلیدی: میگرن, اضطراب, افسردگی, استرس, کیفیت زندگی, سایمنتولوژی, میدان های شعوری طاهری (TCFs)


ارجاع به مقالها  بهبودی ث., & طاهری م. ع. . (2022). بررسی شاخص های اضطراب، افسردگی، استرس، کیفیت زندگی و میزان فراوانی، شدت و مدت حملات میگرنی تحت تاثیر میدان های شعوری طاهری سایمنتولوژی. ژورنال علمی کازمواینتل1(5), 8–15. Retrieved from https://journalofcosmointel.com/index.php/journalofcosmointel/article/view/42