بررسی اثر میدان‌شعوری بر سرطان بتن (ASR)

نویسندگان بهاره کزازی –محمدعلی طاهری
تاریخ انتشار Apr 18, 2022
مجله ژورنال علمی کازمواینتل
جلد cover_issue_9_en_US سری۱ شماره ۸
صفحات صفحه ۵۰ تا ۷۳
ناشر کازمواینتل

چکیده:

واکنش قلیایی سیلیسی بتن به‌عنوان یکی از واکنش‌های مخرب شناخته می‌شود و بررسی‌های زیادی پیرامون آن انجام‌شده است. از طرف دیگر ، میدان شعوری (H) توسط محمدعلی طاهری به عنوان یک روش جدید معرفی شده است. این میدان نه ماده است و نه انرژی ، بنابراین دارای کمیت نیست ، اما هم روی ماده و هم انرژی تأثیر مستقیم دارد. به عبارت دیگر ، اگرچه میدان شعوری (H) به طور مستقیم قابل اندازه گیری نیست ، اما می توانیم با آزمایش های مختلف کنترل شده ، تأثیرات آن را به طور غیرمستقیم بررسی کنیم. در این آزمایش نمونه‌های ملات سیمان تحت استاندارد ASTM C1260 و اثر میدان‌شعوری سنجیده شد. آزمایش‌های تکمیلی،پتروگرافی سنگدانه، ,LOI,SEM,XRD,XRF,FTIR برای بررسی بیشتر نحوه اثرگذاری میدان‌شعوری انجام شد.

مشخص شد که میدان‌شعوری توانسته تا 10 درصد average ̴̴7% P- value=0.008 سبب کاهش انبساط و بهبود عملکرد ملات سیمان شود و در ترکیبات شیمیایی و عنصری تغییرات مشهودی ایجاد نماید.

کلمات کلیدی: واکنش قلیایی سیلیسی بتن ASR، میدان‌شعوری، شعور، هوشمندی  


ارجاع به مقالها  کزازی ب., & طاهری م. ع. (2022). بررسی اثر میدان شعوری طاهری بر سرطان بتن (ASR)