نویسندگان محمد علی طاهری,لاله امانی,علی زمان وزیری,احمد خلیلی
تاریخ انتشار Apr 17, 2022
مجله ژورنال علمی کازمواینتل
جلد cover_issue_7_en_US سری۱ شماره ۶
صفحات ازصفحه ۲۲ تا۲۹
ناشر کازمواینتل

چکیده:

شایع ترین تومورهای اولیه نخاع و مغز، گلیوما هستند که 81 درصد از تومورهای بدخیم مغز را تشکیل میدهند. در تحقیقات عصبی-انکولوژی، رده سلولی گلیومای C6 موش صحرایی بیشتر به عنوان یک سیستم مدل تجربی استفاده می شود. میدانهای شعوری (ط) که توسط محمدعلی طاهری معرفی شده اند، میدان های جدیدی هستند که نه ماده هستند و نه انرژی. بنابراین، آنها غیرقابل سنجش هستند و نمیتوان آنها را به طور مستقیم مشاهده یا اندازه گیری کرد. با این حال، نشان دادن و اندازه گیری اثرات این میدان ها از طریق آزمایشهای علمی استاندارد، امکان پذیر است. این مطالعه با هدف بررسی اثر میدان های شعوری (ط) نوع A و B در رده سلولی گلیومای C6 در سه و چهار تیمار در مقایسه با گروه شاهد (بدون تیمار) انجام شد. برای بررسی مورفولوژی و ویژگی های میکروسکوپی سلولها، سلولها جدا شده و با تریپان بلو، رنگ آمیزی شدند و سپس سلولهای مرده شمارش شدند. به منظور ارزیابی اثر میدانهای شعوری (ط) از روش MTT استفاده شد. بیان ژن های Bax و 2-BCL با استفاده از RT Real-time PCR ارزیابی شد. نتایج نشان داد که تیمار میدان های شعوری (ط) نه تنها تعداد سلول های گلیومای C6 را کاهش داد، بلکه مورفولوژی آنها را نیز تغییر داد. به طور مشابه، در تعداد رنگ تریپان بلو، سلول های مرده بیشتری در گروههای میدانهای شعوری (ط) در مقایسه با گروه کنترل شمارش شد. در روش MTT ،هر دو میدان شعوری (ط) یک اثر سیتوتوکسیک در زمانهای انکوباسیون روی سلولهای گلیومای C6 نشان دادند (0.05>p) نسبت Bax/Bcl2 نسبت به شاهد از طریق میدانهای شعوری (ط) A و B به ترتیب به 3.5 و 7 برابر افزایش یافت (0.05>p). یافته ها نشان میدهد که میدانهای شعوری (ط) A و B میتوانند آپوپتوز را در سلولهای گلیوما C6 موش القا کنند. اثر میدان شعوری (ط) B بیشتر از اثر میدان شعوری (ط) A در تمام آزمایشها بود. مکانیسم اثر میدانهای شعوری (ط) هنوز توسط محققان قابل تعریف نیست، و میتواند برای روشن کردن اثرات درمان میدانهای شعوری (ط) در داخل بدن و در تحقیقات بالینی مفید باشد.

کلمات کلیدی:میدانهای شعوری (ط), زنده مانی سلولی, سلولهای گلیومای C6


ارجاع به مقالها  طاهری م. ع. ., امانی ل. ., زمان وزیری ع. ., & خلیلی ا. . (2022). تأثیر میدان های شعوری طاهری بر رده سلولی گلیوما C6 موش صحرایی. ژورنال علمی کازمواینتل1(6), 22–29. Retrieved from https://journalofcosmointel.com/index.php/journalofcosmointel/article/view/50