تأثیر میدان های شعوری طاهری بر سلول های سرطانی کلورکتال HT29

نویسندگان محمد علی طاهری,لاله امانی,علی زمان وزیری,احمد خلیلی
تاریخ انتشار Apr 17, 2022
مجله ژورنال علمی کازمواینتل
جلد cover_issue_7_en_US سری۱ شماره ۶
صفحات صفحه ۳۰ تا۳۷
ناشر کازمواینتل

چکیده:

سرطان کولورکتال، 11 درصد از کل سرطان های تشخیص داده شده را تشکیل می دهد. همچنین سرطان کولورکتال دومین سرطان کشنده در سراسر جهان می باشد. برای درمان سرطان کولورکتال از جراحی و شیمی درمانی یا درمان هدفمند استفاده می شود. با این حال، چالش های مهمی مانند عود تومور و مقاومت دارویی وجود دارد، بنابراین استفاده از روشهای جدید برای درمان این سرطان ضروری است. میدانهای شعوری (ط) توسط محمدعلی طاهری معرفی شدند. این میدان های جدید انرژی یا ماده نیستند و نمی توان آنها را مستقیما اندازه گیری کرد. با این حال، ما می توانیم اثرات آنها را به طور غیر مستقیم از طریق انواع تحقیقات در آزمایشگاه ارزیابی کنیم. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر میدانهای شعوری (ط) A و B بر سلولهای سرطانی کولون HT29 انسانی در دو و سه اعلام در مقایسه با گروه کنترل انجام شد. مورفولوژی و ویژگی های میکروسکوپی سلول ها در گروه های میدانهای شعوری (ط) A و B در مقایسه با شاهد بررسی شد و سلول ها جدا شده و تریپان بلو رنگ آمیزی شدند و سپس سلول های مرده شمارش شدند. به منظور ارزیابی اثر بازدارندگی میدانهای شعوری (ط)، از روش MTT استفاده شد. بیان دو ژن مرتبط با آپوپتوز Bax و 2-Bcl با استفاده از RT real-time PCR ارزیابی شد. نتایج نشان داد که میدان های شعوری (ط) باعث کاهش تعداد سلولها و تغییر مورفولوژی سلولهای HT29 شد. در شمارش رنگ تریپان بلو، سلولهای مرده بیشتری در گروه های میدانهای شعوری (ط) در مقایسه با کنترل شمارش شد. در روش MTT ،هر دو میدان شعوری (ط) زنده ماندن سلولها را در سلولهای HT29 در زمان انکوباسیون کاهش دادند (0.05>p) نسبت Bax/Bcl2 در سلول های تیمار شده با میدان شعوری (ط) A و میدان شعوری (ط) B به ترتیب 4.9 و 7.6 برابر افزایش یافت (0.05>p). بنابراین، میدان شعوری (ط) A و میدان شعوری (ط) B آپوپتوز را در سلول های HT29 القا کردند. اثر میدان شعوری (ط) B در تمام تستها بیشتر از اثر میدان شعوری (ط) A بود. هنوز ابهامات و سوالات زیادی در مورد ماهیت و اثربخشی میدانهای شعوری (ط) وجود دارد. برای روشن شدن این موضوع، تحقیقات بیشتری در شرایط in vitro، in vivo و بالینی مورد نیاز است.

کلمات کلیدی: سلولهای سرطانی روده بزرگ انسانی HT29, زنده مانی سلولی, میدانهای شعوری (ط)


ارجاع به مقالها  طاهری م. ع., امانی ل., زمان وزیری ع. ., & خلیلی ا. . (2022). تأثیر میدان های شعوری طاهری بر سلول های سرطانی کلورکتال HT29. ژورنال علمی کازمواینتل1(6), 30–37. Retrieved from https://journalofcosmointel.com/index.php/journalofcosmointel/article/view/52