نویسندگان محمدعلی طاهری، لاله امانی، احمد خلیلی، علی زمان وزیری، حسین کیوانی
تاریخ انتشار Apr 16, 2022
مجله ژورنال علمی کازمواینتل
جلد cover_issue_v1n1_en_US-scaled سری 1 شماره 1
صفحات از صفحه ۸ تا ۱۳
ناشر کازمواینتل

چکیده:

همه گیری کووید-19 هنوز تهدیدی برای سلامت جهانی است. در اواخر سال 2020 ، ظهور سریع سویه های جهش یافته ویروس کرونا گزارش شد که نگرانی هایی را در پیشگیری و درمان بیماری کرونا ایجاد کرد. ویروس کرونا که جهش D614G را در پروتئین ویروس اسپایک رمزگذاری می کند در سراسر جهان غلبه پیدا کرده است و این تغییر باعث افزایش انتقال ویروس شده است. علاوه بر این ، نتایج منفی کاذب از نمونه های تنفسی یکی از مشکلات تشخیص بیماری کرونا است.

میدان های شعوری (CFs) توسط محمدعلی طاهری معرفی شده است. این میدان های جدید، انرژی یا ماده نیستند و نمی توانند مستقیماً مورد ارزیابی قرار گیرند. با این حال، ما می توانیم اثرات آنها را به طور غیر مستقیم از طریق آزمایش های متعددی در آزمایشگاه ارزیابی کنیم. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر میدان شعوری فرادرمانی به عنوان یکی از میدان های شعوری بر روی تیتر و تعداد نسخه ویروس جهش یافته D614G و همچنین کیفیت قطعات تکثیر یافته ژنوم کروناویروس انجام شد.

نتایج این مطالعه نشان داد که میدان شعوری فرادرمانی تکثیر ویروسهای غیر جهش یافته و جهش یافته و همچنین replication fitness را را در مقایسه با کنترل افزایش داده و ویروس کنترل بیشتری بر دستگاه سلولی پیدا کرده است. میدان شعوری فرادرمانی سرعت تکثیر سویه جهش یافته را نزدیک به سویه غیر جهش یافته در سلول ها افزایش می دهد و در واقع سویه غیر جهش یافته را به تعادل و سازگاری بیولوژیکی مشابه سویه ووهان با سلول می رساند. علاوه بر این، قطعات ژنوم کروناویروس تحت تأثیر میدان شعوری فرادرمانی باندهای مشخص تر و با کیفیت تری در الکتروفورز ژل در مقایسه با شاهد داشتند. این نتیجه نشان می دهد که درمان میدان شعوری فرادرمانی می تواند در سنجش های تشخیصی استفاده شود تا تعداد نتایج منفی کاذب به حداقل برسد و حساسیت آزمایش های تشخیصی افزایش یابد. توصیه می شود که اثرات میدان های شعوری بر جهش یافته های دیگر مورد بررسی قرار گیرد.

کلمات کلیدی: کووید- 19, شعور(ط), میدا نهای شعوری (ط), میدان شعوری فرادرمانی, سویه جهش یافته, RT-PCR


Citation: Taheri, M. A. ., Amani, L., Khalili, A., Vaziri, A. Z., & Keyvani, H. (2022). Effect of the Faradarmani Consciousness Field on Mutant Strain of SARS-CoV-2. Journal of Cosmointel1(1), 8–13. Retrieved from https://www.journalofcosmointel.com/index.php/journalofcosmointel/article/view/9