نویسندگان بهاره کزازی –محمدعلی طاهری
تاریخ انتشار Apr 18, 2022
مجله ژورنال علمی کازمواینتل
جلد cover_issue_9_en_US سری۱ شماره ۸
صفحات صفحه ۷۴ تا ۸۷
ناشر کازمواینتل

چکیده:

تاکنون تحقیقات بسیاری به بررسی خواص و ساختار آلومینیوم تحت میدان‌های مختلف شناخته‌شده، پرداخته‌اند. هدف از این تحقیق بررسی رفتار و خواص آلومینیوم خالص تحت میدان پیوند شعوری بود. میدان شعوری توسط محمدعلی طاهری به‌عنوان یک میدان جدید بیش از چهار دهه قبل معرفی‌شده است. این میدان غیرمادی و غیر انرژی است؛ بنابراین دارای کمیت نیست، اما ‌روی ماده و انرژی تأثیر مستقیم دارد. به‌عبارت‌دیگر، اگرچه میدان شعوری به‌طور مستقیم قابل‌اندازه‌گیری نیست، اما می‌توانیم با آزمایش‌های مختلف کنترل‌شده، تأثیرات آن را به‌طور غیرمستقیم بررسی کنیم.

پژوهش حاضر تلاشی برای بررسی این نظریه است. به این منظور از فلز آلومینیوم به‌عنوان نمونه استفاده شد. به این منظور تعداد 9 عدد نمونه آلومینیومی تحت شرایط یکسان ریخته گری شده و به سه گروه تقسیم شدند. دو گروه تحت میدان‌ پیوند شعوری قرار گرفتند و گروه سوم، گروه شاهد بود. سپس به‌منظور ثبت اثر میدان‌ پیوند شعوری، ساختار و خواص نمونه های فلزی تحت بررسی قرار گرفت. تحلیل پراش پرتوایکس (XRD) برای تجزیه‌وتحلیل ساختاری بر نمونه ها انجام شد. ازنظر خواص، آزمونهای سختی سنجی برینل، تعیین رسانایی الکتریکی و بررسی مقاومت به خوردگی به روش پتانسیوداینامیک انجام شد. برخی تغییرات در ساختار مانند افزایش کرنش شبکه، عیوب دوقلویی و عیوب Intrinsic و کاهش اندازه مناطق بلوری و کاهش عیوب Extrinsic تحت میدان پیوند شعوری مشاهده شد.

کلمات کلیدی: میدان پیوند ‌شعوری، عیوب دوقلویی، عیوب Intrinsic و عیوب Extrinsic، کرنش شبکه، اندازه، حوزه بلوری


ارجاع به مقالها  کزازی ب., & طاهری م. ع. (2022). اثرگذاری میدان پیوند شعوری طاهری بر ساختار و خواص آلومینیوم.