نویسندگان محمدعلی طاهری، لاله امانی، علی زمان وزیری، حسین کیوانی
تاریخ انتشار ژوئن 27, 2021
مجله *
جلد **
صفحات ***
ناشر کازمواینتل

چکیده:

داروی ضد قارچی مناسب برای نتایج موفقیت آمیز بیماران برای همه عفونت های جدی قارچی مورد نیاز است. فقط چند گروه از عوامل ضد قارچ در دسترس است، بنابراین پیدایش مقاومت در برابر یک دارو و مقاومت چند دارویی در حال حاضر، مدیریت بیماران را با مشکل روبرو کرده است.

میدان شعوری فرادرمانی، اولین بار توسط محمد علی طاهری معرفی گردید، که نه انرژی است و نه ماده و کمیتی ندارد، بنابراین نمی توان مستقیماً آن را اندازه گرفت. با این وجود ، ارزیابی اثرات آنها به طور غیر مستقیم از طریق آزمایش های کنترل شده در آزمایشگاه امکان پذیر است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر میدان شعوری فرادرمانی بر حساسیت کاندیدا آلبیکانس و آسپرژیلوس فومیگاتوس به داروهای ضد قارچ بود.

در این مطالعه ، حساسیت ضد قارچی از طریق روش انتشار دیسک برای بررسی اثر میدان شعوری فرادرمانی ارزیابی شد.

طبق نتایج ، میدان شعوری فرادرمانی مقاومت کاندیدا آلبیکانس و آسپرژیلوس فومیگاتوس را در برابر نیستاتین و آمفوتریسین کاهش داد، که در مورد نیستاتین از نظر آماری برای هر دو قارچ معنی دار بود (p <0.05)

با توجه به نتایج این مطالعه، مقاومت دارویی کاندیدا آلبیکانس و آسپرژیلوس فومیگاتوس تحت تأثیر میدان شعوری فرادرمانی کاهش یافته و می توان آن را در عفونت های قارچی در حیوانات بررسی کرد. علاوه بر این، توصیه می شود اثرات میدان شعوری فرادرمانی بر سایر عوامل بیماری زا مقاوم به دارو بررسی شود.

کلمات کلیدی: میدان شعوری فرادرمانی، کاندیدا آلبیکنس،, آسپرژیلوس فومیگاتوس

لینک: ***