نویسندگان محمدعلی طاهری، لاله امانی، نوشین نبوی، علی زمان وزیری، احمد خلیلی
تاریخ انتشار Apr 17, 2022
مجله ژورنال علمی کازمواینتل
جلد cover_issue_7_en_US سری۱ شماره ۶
صفحات صفحه ۳۸ تا ۴۴
ناشر کازمواینتل

چکیده:

محمدعلی طاهری اولین بار وجود میدان های شعوری (ط) را مطرح نمود و چندین میدان شعوری (ط) را تاکنون معرفی کرده است. میدانهای شعوری (ط) نه ماده هستند نه انرژی، اما از طریق آزمایشات علمی قابل اثبات میباشند. میدان شعوری فرادرمانی یکی از میدان های شعوری (ط) است که در این تحقیق به بررسی تأثیر آن پرداخته شده است. تلومراز آنزیم مهمی است که توالی های تکراری DNA را به انتهای کروموزمها اضافه میکند، بدین ترتیب مانع از کوتاه شدن طول آنها میگردد. فعالیت تلومراز با تکثیر سلول، رشد و طول عمر ارگانیسم در ارتباط می باشد. هدف از این تحقیق، بررسی تکثیر، فعالیت تلومراز و طول تلومر در سلولهای بنیادی مزانشیمی (MSCs) تحت اثر میدان شعوری فرادرمانی بود. ابتدا سلولهای MSCs انسان از مغز استخوان جدا شد و مورفولوژی، تکثیر سلولها، طول تلومر و فعالیت تلومراز تحت میدان شعوری فرادرمانی در گروه تیمار در مقایسه با گروه کنترل مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که میدان شعوری فرادرمانی به طور معنی دار باعث افزایش قابل توجهی در تکثیر، طول تلومر، و فعالیت تلومراز در سلول های MSCs در مقایسه با گروه کنترل گردید (p<0.05). فرادرمانی طول تلومر و فعالیت تلومراز که دو عامل مهم در درمان چندین بیماری مرتبط با سن هستند را تحت تأثیر قرار داد، بنابراین توصیه میشود که آزمایشات بیشتری در این خصوص انجام شده و تأثیر میدانهای شعوری (ط) بر روی روند پیری مورد بررسی قرار گیرد.

کلمات کلیدی: میدان های شعوری طاهری, میدان شعوری فرادرمانی, فعالیت تلومراز, طول تلومر, سلولهای بنیادی مزانشیمی


ارجاع به مقالها  طاهری م. ع. ., امانی ل. ., نبوی ن. ., زمان وزیری ع. ., & خلیلی ا. . (2022). تأثیر میدان شعوری فرادرمانی بر تکثیر، فعالیت آنزیم تلومراز و طول تلومر سلولهای بنیادی مزانشیمی انسان ژورنال علمی کازمواینتل1(6), 38–44. Retrieved from https://journalofcosmointel.com/index.php/journalofcosmointel/article/view/56