نویسندگان محمدعلی طاهری، فیروز پایروند، فرزاد احمدخانلو، سارا ترابی، فرید سمسارها
تاریخ انتشار ژوئن 30, 2021
مجله *
جلد **
صفحات ***
ناشر Research Square

چکیده:

حلقه ی پسماند مغناطیسی اطلاعات مهمی در مورد خواص مغناطیسی مواد ارائه می دهد. در این مطالعه، با بررسی خواص مغناطیسی سه ماده ی پارامغناطیس و دیامغناطیس در مجاورت میدان های شعوری (سه نوع 1، 2 و 3)، ماهیت میدان های شعوری را در مقایسه با میدان مغناطیسی بررسی کرده ایم. خواص مغناطیسی مواد تحت تأثیر سه میدان شعوری متمایز به طور قابل توجهی تغییر کرده است. علاوه بر این، میدان شعوری 1 در مطالعه حاضر (که توسط طاهری در اصل با نام پیوند شعوری نیز نامگذاری شده است) در شرایط استاندارد آزمایشگاهی، خواص مغناطیسی مواد را به حالت ذاتی آنها ـ از نظر فیزیکی ـ تغییر داده است. بر اساس شرایط و نتایج مطالعه حاضر، می توان نتیجه گرفت که میدان های شعوری ذاتاً نه میدان الکتریکی هستند و نه مگنتیت و تأثیر کاملاً متفاوت و متمایزی بر مواد و خواص آنها دارند.

کلمات کلیدی: میدان های شعوری، حلقه ی پسماند، خواص مغناطیسی، میدان های فیزیکی 

لینک: https://www.researchsquare.com/article/rs-618789/v3